Ułatwienia dostępu

Pismo do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Pismo do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zakładowe Organizacje związkowe działające w krakowskim Oddziale AMP SA wystąpiły do MWRDS o wsparcie działań społecznych dotyczących ostatnich wydarzeń i decyzji, które zapadły w spółce. Dotyczy to przede wszystkim procesu likwidacji spółek hutniczych oraz zatrzymania Zakładu Koksownia, co w konsekwencji może grozić zwolnieniami pracowników AMP, jak i wspomnianych, hutniczych spółek. Zaniepokojeni nagłymi decyzjami AMP, nie godząc się na brak dialogu w tych jednostronnych decyzjach AMP, chcemy naszą trudną sytuację przedstawić władzom Krakowa, przedstawicielom Ministerstwa Przemysłu RP oraz politykom wybranym w Krakowie do Sejmu obecnej kadencji. Brak reakcji i wsparcia może spowodować problemy z bezrobociem w Krakowie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji:

Dotyczy: omówienia sytuacji pracowników AMP SA oraz Spółek hutniczych po decyzji w sprawie wstrzymania pracy krakowskiej Koksowni oraz likwidacji Spółki AM Tubular Products Kraków.


Związki Zawodowe działające w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland S.A. zwracają się z prośbą o ujęcie w najbliższym posiedzeniu MWRDS problemu związanego z zatrzymaniem pracy Zakładu Koksownia w AMP, likwidacji Spółki ArcelorMittal Tubular Products Kraków oraz zagrożeniem funkcjonowania innych Spółek hutniczych.

W 2023 roku Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymał pracę linii produkcyjnej Walcowni Zimnej w krakowskim Oddziale Spółki, argumentując te działania kryzysową sytuacją w sektorze hutniczym. W grudniu 2023 roku podjęto kolejną, nieakceptowalną przez organizacje związkowe oraz pracowników decyzję ograniczającą zatrudnienie. Tym razem dotyczyła ona zatrzymania „na gorąco” krakowskiej Koksowni. W tym samym czasie bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, z pełnym zaskoczeniem Strony Społecznej i pracowników zakomunikowano o rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki ArcelorMittal Tubular Products Kraków.

Proces ograniczenia zatrudnienia tylko w tych wymienionych Zakładach ArcelorMittal Poland dotyka bezpośrednio około 500 pracowników. Dodatkowo kolejnych około 300 pracowników wykonujących pracę utrzymania ruchu w spółkach hutniczych jest zagrożonych zwolnieniem. Produkcja stali w Polsce zapewnia, oprócz bezpośrednio zatrudnionego hutnika, co najmniej od 5 do 7 dodatkowych miejsc pracy w innych podmiotach i zakładach. Decyzjami Zarządu Spółki zaniepokojeni są pracownicy AMP, pracownicy Spółek hutniczych oraz mieszkańcy Krakowa gdyż te decyzje mogą spowodować problemy w lokalnym zatrudnieniu. Dla wielu pracowników wykonujących specyficzną pracę w hucie mogą nie znaleźć się miejsca pracy w Krakowie. Załoga huty to osoby w wielu przypadkach w wieku przedemerytalnym mogący jednak jeszcze pracować. Te decyzje mogą skutkować znacznym wzrostem osób bezrobotnych w Krakowie.

Wobec powyższego organizacje związkowe ArcelorMittal Poland wnoszą o zaproszenie na kolejne posiedzenie MWRDS przedstawicieli Spółki AMP SA oraz Pani Marzeny Czarneckiej – Minister Przemysłu RP i przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa celem omówienia dalszych działań i zamiarów Spółki AMP oraz omówienia planów zabezpieczenia pracującej załogi, a także dotrzymania podjętych zobowiązań oraz poprawy dialogu społecznego.