Ułatwienia dostępu

RODO

1. Kaluzula informacyjna dla Członków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Klauzula informacyjna 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych jest NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.. z siedzibą w  Krakowie przy ul. Mrozowej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście XI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022507; NIP: 6781531102. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji świadczeń wynikających z przynależności do  związków zawodowych oraz zobowiązań prawnych wynikających z tego tytułu. 

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: 

• pod adresem email: nszz.sekretariat@unihut.pl 

• pisemnie przesyłając korespondencję na adres: NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. ul.  Ujastek 1; 30-969 Kraków 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty: 

• Banki 

• US 

• Zakłady Pracy w zakresie przechowywania dokumentacji. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

• Do czasu rezygnacji z członkostwa 

• dokumentacja związana z realizacją świadczeń jest przechowywana przez okres 6 lat zgodnie  z Ordynacją podatkową. 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia? 

Masz następujące prawa wynikające z RODO: 

• prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe  lub niekompletne 

• prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy a nie wynika z przepisów prawa 

Do kogo możesz wnieść skargę? 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że  przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

2. Kaluzula informacyjna dla Kontrahentów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Klauzula informacyjna 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych jest NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.. z siedzibą w  Krakowie przy ul. Mrozowej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście XI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022507; NIP: 6781531102. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach: 

• realizacja umowy o pracę  

• realizacja umowy cywilnoprawnej  

• realizacja zobowiązań prawnych wynikających z zawartych umów 

.Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: 

• pod adresem email: nszz.sekretariat@unihut.pl 

• pisemnie przesyłając korespondencję na adres: NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. ul.  Ujastek 1; 30-969 Kraków 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty: 

• Banki 

• US 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

• dokumentacja związana z realizacją umowy jest przechowywana przez okres 6 lat zgodnie z Ordynacją  podatkową  

Jakie przysługują Tobie uprawnienia? 

Masz następujące prawa wynikające z RODO: 

• prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe  lub niekompletne 

• prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy a nie wynika z przepisów prawa 

Do kogo możesz wnieść skargę? 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że  przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.1.Kaluzula informacyjna dla Członków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA