Ułatwienia dostępu

Wyższe kwoty dodatków dla pracowników

Informujemy, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały podwyższone kwoty dodatków przysługujących pracownikom za pracę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz za pracę w porze nocnej.

– Od 1 stycznia 2019 r. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości          5,97 zł.

– Za każdą godzinę pracy w porze nocnej tj. od 22.00 do 6.00 pracownik otrzymywać będzie natomiast dodatek w wysokości 3,87 zł. Warto oczywiście pamiętać, że w systemie 4BOP w tzw. nominalnym czasie pracy dodatek ten zawarty jest już w dodatku zmianowym. W praktyce otrzymują go więc pracownicy zatrudnieni w systemie trzyzmianowym oraz pracownicy 4BOP pracujący w nadgodzinach.

– Dodatek zmianowy wzrasta zatem o 0,22 zł za każdą godzinę pracy. Przy średniorocznym nominalnym czasie pracy w roku 2019 wynoszącym w naszej Spółce 167,3 godz. oznacza to wzrost miesięcznego wynagrodzenia pracownika pracującego  w czterobrygadowej organizacji czasu pracy o ok. 36,8 zł.

– W systemie trzyzmianowym wzrost ten wyniesie ok. 8,3 zł na miesiąc, ponieważ dodatek wzrasta o 0,15 zł, przy średniej miesięcznej liczbie godzin pracy w porze nocnej wynoszącej ok. 55,5 godz.

– Przypominamy jednocześnie, że niezależnie od wymienionych zmian kwot dodatków, stosownie do Porozumienia Płacowego na lata 2018/2019, od 1 stycznia 2019 r. wszyscy pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł.

– Wraz ze wzrostem płacy zasadniczej nastąpi jednocześnie automatyczny wzrost innych otrzymywanych przez pracowników składników wynagrodzenia, takich jak: Karta Hutnika, fundusz premiowy i dodatkowy fundusz motywacyjny, wynagrodzenie i dopłaty za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe czy też składka na Pracowniczy Program Emerytalny. Łączny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w 2019r. przekroczy zatem 200 zł.