WYKUP W12 – FAKTY I MITY

Strona główna » AKTUALNOŚCI » WYKUP W12 – FAKTY I MITY

            W przypadku anonimowych ulotek, pism lub donosów regułą jest milczenie, bo nie ma nic gorszego jak dementowanie steku bzdur, jakie napisał i rozpropagował na niektórych zakładach naszej huty bezimienny autor ulotki pod tytułem „Wykup UDW-12 w oczach pracownika zmianowego”. W tym konkretnym przypadku Związek Nasz podejmie jednak rzuconą mu rękawicę przedstawiając chronologię wydarzeń związaną z wykupem W12. Każdemu z osobna pozostawiamy ocenę podjętych działań:

1) styczeń 2014 roku Pracodawca, bez uzgodnienia ze Stroną Społeczną wprowadza nowe zasady rozliczania czasu pracy (zgodne z Kodeksem Pracy oraz nakazem PIP) pracowników zmianowych z ruchu 4BOP, w wyniku których pracownicy wysyłani są na przymusowe „urlopy dodatkowe” w ramach UDW. Tylko dzięki interwencji największych organizacji związkowych z AMP S.A. dochodzi do sytuacji, że Dyrektor Generalny wycofuje tą decyzję, a pracownicy zmianowi nie tracą na zarobkach, ponieważ w dalszym ciągu zatrudniani są w ramach tzw. godzin ponadnormatywnych. Oczywiście pojęcie to nie istnieje w żadnym zapisie Kodeksu Pracy i de facto są to godziny nadliczbowe, które pracodawca planuje z wyprzedzeniem, a robi to z naruszeniem polskiego prawa pracy.

2) 14.02.2014 roku ukazuje się wspólny Komunikat Strony Społecznej i Pracodawcy, który zobowiązuje Pracodawcę do uregulowania min. czasu pracy pracowników 4BOP zgodnie z Kodeksem Pracy oraz nakazem PIP. Zainteresowanych oraz autora anonimowej ulotki odsyłamy do lektury Kodeksu Pracy Dział szósty – Czas Pracy. Oczywiście Pracodawca praktycznie od 2006 roku lub zgodnie z ZUZP od 2010 roku mógł udzielać pracownikom bezpłatnego dnia wolnego w ramach tzw. UDW. Tylko dzięki stanowczej postawie największych organizacji związkowych Pracodawca zatrudniał w przeszłości i będzie to czynił dalej w roku 2016 (tym razem już bez dziwoląga pod nazwą godziny ponadnormatywne,  a faktycznie kodeksowe – godziny nadliczbowe ) pracowników z 4BOP w ramach UDW.

3) blisko półtora roku trwały negocjacje dotyczące zasad wykupu W12 („S”) o których na bieżąco informowaliśmy naszych członków Związku oraz pracowników AMP S.A. O/Kraków. Od początku negocjacji nasz przedstawiciel w Zespole Roboczym wspólnie z pozostałymi kolegami z Krakowa walczył o to by porozumienie z pracodawcą w sprawie wykupu W12 gwarantowało możliwość bezwarunkowego zatrudnienia pracownika z 4BOP w ramach UDW, bo w innym przypadku na tej operacji byłby każdy stratny finansowo.

4) efektem końcowym było podpisane z Pracodawcą porozumienia oraz Protokołu nr 3 do ZUZP. Treść obu dokumentów publikowaliśmy już na naszych łamach, skupmy się więc na konkretach:

–  Przed wykupem W12(„S”) pracownik z 4BOP otrzymywał średnio od 30 do 45 zł za ten dzień.

–  Po wykupie jego płaca zasadnicza wzrosła średnio o 4,86%, czyli – w przypadku BWG – skąd wywodzi się autor paszkwili i wspomnianej ulotki o 135 zł.

–  Do tego należy doliczyć pochodne jakie są związane z tą operacją, czyli wzrost tych składników płacowych, które są związane z płacą zasadniczą tj. Karta Hutnika, Nagroda Jubileuszowa i Premia.

Na marginesie według otrzymanych informacji średnia płaca zasadnicza pracowników 4BOP w BWG, skąd wywodzą się założyciele nowego Związku z siedzibą w Częstochowie, zapewne autorzy ulotek – przed wykupem wynosiła: 2739 zł., a pracowników jednozmianowych do 300 zł więcej. Po wykupie W12 średnia płaca zasadnicza w BWG wzrosła do kwoty 2872 zł. W dalszym ciągu występuje różnica w płacach zasadniczych, ale nie oznacza to, że jest to koniec niwelowania tych różnic, które narosły przez ostatnie 20 lat i których nie da się wyrównać w ciągu jednego roku. Wykup W12 był jednym z tych elementów, nie oznacza, że ostatnim.

5) autor ulotki z BWG pisze, że zapomnieliśmy o dodatku zmianowym. Nic bardziej mylnego. Dodatek zmianowy przed wykupem W12 („S”) wynosił 4,73 zł/h. W wyniku porozumienia zawartego z Pracodawcą został podniesiony do kwoty 4,90 zł/h, a następnie zwaloryzowany do 5,13 zł/h. W stosunku do grudnia roku 2015 wzrost dodatku zmianowego od 01.01.2016 roku wyniósł więc 40 gr/h. W tym miejscu chcemy zauważyć, iż dodatek zmianowy rośnie i zapewne będzie rósł. Zasadnym wydaje się jednak określenie kwotowej wielkości dodatku zmianowego, a różnię przy akceptacji Stron można włączyć do płac zasadniczych pracowników 4BOP. Tym samym poprawiając ich pochodne przy nagrodach jubileuszowych i Karcie Hutnika.

6) zasady planowania UDW i zatrudniania w tym dniu pracowników 4BOP zostały podpisane w porozumieniu z Pracodawcą do końca 2016 roku. Z przyjęciem, iż rozmowy o kolejnych latach będą prowadzone w drugiej połowie 2016 roku. Informujemy ponadto, iż sygnatariusze porozumienia, a przynajmniej ich trzech przedstawiciele w Zespole Roboczym z Krakowa, od początku wnioskowali, by stosowne porozumienie obowiązywało minimum przez okres 5 lat. Anonimowy autor ulotki próbuje straszyć pracowników 4BOP wykupem W12 i planowaniem UDW między innymi otrzymaniem tzw „bumelki” przez pracownika gdy nie przyjdzie do pracy w godzinach nadliczbowych (te sprawy reguluje KP i ZUZP).

            W tym miejscu apelujemy do członków wszystkich organizacji związkowych oraz pracowników niezrzeszonych, by uważali na to co obiecują i proponują im inicjatorzy utworzonego związku. Warto sobie odpowiedzieć na parę pytań przed podjęciem ostatecznej decyzji o rezygnacji lub akcesie do nowego związku. Te najważniejsze jakie się nasuwają brzmią następująco: kogo ten związek będzie reprezentował, pracowników ISD Częstochowa, czy AMP S.A.? czy związek ten jest sygnatariuszem ZUZP obowiązującego w AMP S.A.? jakie będę świadczenia związkowe? … W Konstytucji RP mamy zagwarantowane min. wolność sumienia, wyznania i dobrowolność zrzeszania się. Nasz Związek tak sądziliśmy stara się rzeczowymi argumentami przekonywać do przynależności do NSZZ Prac. AMP S.A. Nie możemy jednak pozostać obojętni obok faktu szkalowania i oczerniania naszej organizacji związkowej przez nieodpowiedzialne osoby, które w imię chyba własnych ambicji osobistych sieją ferment i obiecują „gruszki na wierzbie” pracownikom 4BOP. Wszystkich odsyłamy do zapoznania się z zapisami ZUZP z ISD zwłaszcza tych dotyczących 4BOP (szczególnie w odniesieniu do UDW). Jeśli nowy związek będzie wzorował się na tamtejszych zapisach to mamy gwarantowane obniżki wynagrodzeń w 4BOP. Proszę pamiętać, że  wszyscy pracownicy 4BOP pracują w normie godzin zgodnej z KP i obowiązkowo mają planowane uzupełniające dni wolne. Mają także co czwartą niedzielę wolną. Najistotniejsza w sprawie jest niedziela, bowiem aby pracownik 4BOP mógł zarobić to musi pracować wszystkie niedziele, soboty i święta, bo jest wtedy dopłata 100%, a urlop wypoczynkowy może brać od poniedziałku do piątku. W Krakowie takiego dylematu pracownicy 4BOP nie mają już od parunastu lat, ponieważ mają zagwarantowany dodatek do każdej godziny pracy (jest także wliczany do średniej chorobowej, urlopowej).

            Na koniec zwracamy uwagę, że zgodnie ze Statutem naszego Związku jesteśmy zobligowani do obrony członków naszej organizacji. I tylko o tych pracowników będziemy występowali, bronili i Im pomagali.

            Niestety czasy nie sprzyjają rozdrabnianiu się związków zawodowych, tylko silne Związki mogą być skutecznym partnerem w rozmowach z pracodawcą. Takie działania jakie próbują wprowadzić w życie niespełnieni „pseudo związkowcy” (należeli wcześniej do innych Związków) z naszej huty są niestety tylko wodą na młyn dla pracodawcy i nie służą ogółowi pracowników, o czym niektórzy z zatrudnionych będą mogli przekonać się już w najbliższej przyszłości. Apelujemy o jedność związkową, o dyskusje na argumenty, o merytoryczne wypowiedzi i stanowiska. Populistyczne hasła i szkalowanie innych jest dobre na "krótką metę", niestety wprowadza zamęt wśród pracowników i może w perspektywie czasowej odbić się niekorzystnie na dobru całej załogi ArcelorMittal Poland S.A.