Ułatwienia dostępu

Komunikat AMP S.A. w sprawie ulg podatkowych na 2023 r.

Informujemy, że wszystkie złożone do tej pory przez Państwa oświadczenia dotyczące ulg podatkowych z tytułu:

  1. Kwoty zmniejszającej podatek (na pasku płacowym ulga PIT-2 300 zł)
  1. Wspólnego opodatkowania (z małżonkiem/ jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
  1. Podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu przysługujących, gdy miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub czasowe) znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (300 zł)
  1. Zwolnień podatkowych z tytułu:

– ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PDOF)

– ulgi dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PDOF)

– ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PDOF)

  1. Rezygnacji z ulgi dla młodych – dla pracowników  w wieku poniżej 26 lat
  1. Rezygnacji pracownika z 50% KUP

Zachowują ważność na rok 2023 i na lata kolejne do momentu odwołania ich przez Państwa
w związku ze zmianą stanu faktycznego mającego wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.
W przypadku zmiany stanu faktycznego uprawniającego do korzystania z ulgi, pracownik jest zobowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie.

Wszelkie zmiany i odwołania dotyczące wyżej wymienionych ulg od 2023 roku pracownik składa wypełniając nowy druk PIT-2.

WAŻNE: Po ustaniu stosunku pracy złożone oświadczenia tracą swoją ważność.

UWAGA: Od 2023 roku wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie dla osób, które mają kilka źródeł zarobkowania. Osoby te będą mogły podzielić miesięczną kwotę zmniejszająca podatek na kilka źródeł (maksymalnie trzy):

–   w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek),

–   w przypadku dwóch umów – po 150 zł z każdej umowy (1/24 kwoty zmniejszającej podatek),

–   w przypadku trzech umów – po 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

Aby skorzystać z podziału ulgi na kilku pracodawców należy złożyć każdemu z nich oświadczenie na nowym formularzu PIT-2 obowiązującym od 1.01.2023 r. wypełniając odpowiednio część C.

NOWOŚĆ

Pracownicy mogą zgłaszać zmiany poprzez wypełnienie i podpisanie nowego PIT-2 oraz dołączenie jego skanu lub zdjęcia do sprawy założonej przez MyHrPortal – data wypełnienia formularza powinna przypadać na rok 2023. Oryginałów oświadczeń nie należy składać do koordynatorów i pracodawcy.