ZESPÓŁ CENTRALNY

Strona główna » AKTUALNOŚCI » ZESPÓŁ CENTRALNY

ZESPÓŁ CENTRALNY – 25.09.2019

Dzień przed oficjalnym spotkaniem Stron ZC, przedstawiciele organizacji związkowych ze wszystkich oddziałów AMP SA spotkali się Dąbrowie Górniczej, celem wypracowania wspólnego stanowiska w trzech podstawowych kwestiach, dotyczących wszystkich pracowników naszego zakładu. Rozmowy związkowców i przygotowane przez nich oficjalne pisma związane były min. z udzieleniem odpowiedzi na propozycje pracodawcy w sprawie zmian zapisów niektórych rozdziałów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (w naszej ocenie, o czym pisaliśmy dwa tygodnie temu, te pomysły burzą wszystkie zapisy ZUZP i są niepotrzebne), odpisem na fundusz świadczeń socjalny do końca bieżącego roku dla emerytów i rencistów oraz oficjalnym wystąpieniem Strony Związkowej w sprawie podwyżek płac w roku 2020. W dniu następnym, w trakcie posiedzenia Zespołu Centralnego, kol. Jerzy Goiński, w imieniu wszystkich obecnych i podpisanych na tych dokumentach organizacji związkowych (w spotkaniu nie uczestniczyli delegaci z MZZPRC), wręczył stosowne dokumenty Szefowi Biura Dialogu Społecznego HR. Poniżej publikujemy, w kolejności chronologicznej, treść wystąpień Strony Społecznej wraz z odpowiedziami Pracodawcy na wystąpienia związkowe.,

STANOWISKO PRACODAWCY W SPRAWIE DODATKOWEGO ODPISU NA ZFŚS  CZYTAJ TUTAJ

STANOWISKO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH AMP S.A. ORAZ ODPOWIEDZI PRACODAWCY W SPRAWIE PODWYŻEK  I DANYCH FINANSOWYCH

1.Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie podwyżek.  CZYTAJ TUTAJ

2. Stanowisko Pracodawcy w sprawie podwyżek. CZYTAJ TUTAJ

3. Związki w sprawie danych finansowych. CZYTAJ TUTAJ

4. Pracodawca w sprawie danych finansowych. CZYTAJ TUTAJ

ZFŚS odpis CZYTAJ TUTAJ