Ułatwienia dostępu

Zespół Centralny w AMP S.A.

31.01.2019 r odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego, którego głównym punktem było ustalenie przez Strony Porozumienia w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego w AMP SA. Obecny Rząd wprowadzając ustawą nowy program emerytalny (Pracowniczy Program Kapitałowy) dał możliwość odstąpienia od tego programu tym Firmom, które na dzień 1 maja 2019 roku będą prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny, a składka podstawowa będzie wynosiła 3,5%. Ponieważ Strona Społeczna w AMP SA uważa, iż PPE jest dobrym programem, lepiej przewidywalnym dla pracowników oraz nie powoduje dodatkowego obciążenia dla nich występowała do Pracodawcy by zostały spełnione zapisy ustawy w odniesieniu do PPE. Po długich dyskusjach Strony podpisały Porozumienie w tej sprawie. Poniżej pełny tekst Porozumienia w sprawie PPE:

Strony niniejszego Porozumienia:

  1. Ze Strony ArcelorMittal Poland S.A.:

Pani Monika Roznerska – Dyrektor Personalny

Pan Stanisław Ból – Szef Biura Dialogu Społecznego.

  1. Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki, sygnatariusze niniejszego Porozumienia, postanawiają co następuje;
  2. Uwzględniając wejście w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

1) wprowadzającej – prócz składki pracodawcy – obligatoryjną składkę po stronie pracowników w wysokości co najmniej 2% wynagrodzenia brutto, co z uwagi na fakt konieczności potrącania tej składki z wynagrodzenia netto, w konsekwencji spowoduje obniżenie otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia netto o ponad 3%,

2) określającej m.in. tryb stosowania postanowień w/w dokumentu w podmiotach gospodarczych prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne,

Strony niniejszego Porozumienia uzgadniają, że zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do uchronienia pracowników od ponoszenia kosztów zmian w systemie emerytalnym, przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych  pracodawcy w 2019 roku i latach kolejnych.

  1. W celu realizacji ust. 1 Strony uzgadniają podniesienie z dniem 01.05.2019r. składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny z 1,5% na 3,5%. Powyższe uzgodnienie wchodzi w życie jedynie po podpisaniu niniejszego Porozumienia przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych  Organizacji Związkowych. Po spełnieniu w/w warunku Strony niezwłocznie zawrą stosowny Aneks do Umowy Zakładowej PPE.
  2. Biorąc pod uwagę fakt, iż decyzja o podniesieniu składki podstawowej na Pracowniczy Program Emertytalny powoduje wzrost kosztów TCOE w wysokości 1,7mln € w roku 2019 oraz 1 mln € w latach następnych, Strony uzgadniają podjęcie następujących działań celem zrównoważenia w/w kosztów:

1) dla roku 2019:

a) stosownie do postanowień § 32 ust 1 pkt 1 i pkt.2. Umowy Zakładowej z dnia 25 lipca 2007 roku, podjęta zostanie przez Zarząd AMP SA decyzja o zawieszeniu naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych na okres od 01.01.2019r.– 30.04.2019r. Powyższe zawieszenie następuje na podstawie decyzji pracodawcy podjętej przy zgodzie Zakładowych Organizacji Związkowych.W związku z powyższym, z wynagrodzenia za styczeń 2019 nie będą już naliczone i odprowadzone Składki Podstawowe,

b) stosownie do postanowień § 3 ZUZP Strony w/w dokumentu postanawiają o zawieszeniu na okres 01.01.2019.- 31.12.2019r. postanowień ust.3. § 71 ZUZP. Powyższe zmiany w ZUZP Strony zobowiązują się podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019r.

2) dla roku 2020 i lat kolejnych : kwota 1 milion € (różnica pomiędzy nową wysokością składki podstawowej na PPE tj. 3,5% oraz sumą dotychczasowej wysokości składki na PPE t.j. 1,5% i minimalną wysokością składki podstawowej na PPK t.j. 1,5%)  będzie przez Strony negocjacji płacowych corocznie obligatoryjnie uwzględniana w ramach ustalania wysokości środków na wynagrodzenia na rok 2020 oraz lata kolejne, tj. będzie częścią składową wzrostu płac roku 2020 oraz lata kolejne. Powyższe uzgodnienie zostaje zawarte w ramach  negocjacji płacowych dotyczących  roku 2020 i stanowi częściową realizację wzrostu płac pracowników określoną w § 31 ZUZP.

  1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki.

W drugiej części spotkania Strona Pracodawcy poinformowała, iż w związku z wystąpieniem organizacji związkowych z dnia 17.12.2018 roku w sprawie zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy (Stanowisko NSZZ Pracowników AMP SA prezentowaliśmy w poprzednich nr Kuriera Aktualności) podjęło decyzję, której treść prezentujemy poniżej:

            Strony wyrażają wolę kontynuowania – nie krócej jak do 31.12.2019r., ustaleń Stron zawartych w ust.4. „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2016”  w części dotyczącej dalszego stosowania zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, obowiązujących do końca 2015r

W ostatniej części spotkania Pan Stanisław Ból poinformował, iż zostało przygotowane Prowizorium zatrudnienia na 2019 rok. Zgodnie z deklaracją Pracodawcy w pierwszym tygodniu lutego zostanie ono wysłane do Zakładowych Organizacji Związkowych.

K.W.