Ułatwienia dostępu

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku

9 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku. Tematem, który zdominował pierwszą część spotkania była odpowiedź służb HR AMP SA na wystąpienie organizacji związkowych z 17.XII.2018 roku (w poprzednim numerze Kuriera cytowaliśmy je w całości) oraz zamieszania jakie powstało w wyniku nie podpisania go przez wszystkie organizacje związkowe. Strona pracodawcy wykorzystała chwilowy brak podpisu dwóch organizacji związkowych (wystąpienie zostało poparte przez te organizacje związkowe) i wycofania się ZZPRC z Krakowa z akceptacji załącznika dotyczącego uregulowania rozliczania czasu pracy pracowników 4BOP. W związku z takim zachowaniem niektórych organizacji nie przyjęto wspólnego wystąpienia związków zawodowych. Pracodawca w ramach dialogu społecznego przekazał jedynie swoje stanowisko w tej sprawie, a mianowicie: nie wyraził zgody na wzrost wynegocjowanych podwyżek wynagrodzeń argumentując tym, iż średni wzrost płac w AMP SA (około 380 zł/osobę) był relatywnie wyższy niż w gospodarce narodowej (około 300 zł/osobę). W kwestii wypłaty dodatkowej nagrody z wykonania wskaźnika EBITDA poinformował, iż tą premie reguluje Porozumienie płacowe i oczekiwane są wyniki za IV kwartał i cały 2018 rok. Odpowiadając na trzeci punkt wystąpienia  programu PPE, przekazał informacje, iż aktualnie trwają stosowne obliczenia i w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. Strona Pracodawcy odrzuciła natomiast możliwość powrotu do zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących w 2018 roku. Argumentując tą decyzję nakazem PIP, która była pokłosiem wystąpień części organizacji związkowych w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych. Jedynym uzgodnionym punktem wystąpienia było porozumienie w sprawie tzw „postojowego”. Członkowie Zarządu w gorącej dyskusji nie szczędzili słów krytyki pracodawcy jak i tym organizacjom, które swoimi decyzjami blokują możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie czasu pracy pracowników 4BOP. Zarząd Związku jednogłośnie przyjął stanowisko w tej sprawie, które zostało wysłane do Wiceprezesa AMP SA Pana Geerta Verbeecka oraz Dyr.. Personalnego Pani Moniki Roznerskiej.

 

Stanowisko Zarządu NSZZ Prac. AMP SA w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy,

 Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA nie akceptuje negatywnej odpowiedzi pracodawcy w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy. Brak stosowania ustaleń obowiązujących w 2018 roku spowoduje obniżenie realnego rocznego wynagrodzenia pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Brak wypracowania przez Zespół Roboczy systemowych rozwiązań pomimo zapewnień Dyrekcji Spółki w naszej ocenie obciąża pracodawcę. Nie możemy zaakceptować obarczania winą Strony Społecznej za kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ramach ich uprawnień. Zawsze byliśmy gotowi spierać się z PIP gdy chodziło o dobro pracowników. W tym przypadku o wyższe wynagrodzenia. Niezadowolenie pracowników stanowiskiem pracodawcy może spowodować podjęcie przez nich działań w ramach obowiązującego prawa, które w efekcie przyniosą straty produkcyjne Spółce. NSZZ Pracowników AMP SA wzywa Stronę Pracodawcy do przywrócenia zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących do grudnia 2018 roku i podjęcie rozmów celem wypracowania kompromisowego rozwiązania. Nie podjęcie stosownych działań przywracających zasady rozliczania czasu pracy i planowania uzupełniających dni wolnych od pracy do 15 lutego 2019r oznaczać będzie nie dotrzymanie przez pracodawcę umów słownych i pisemnych w tym zakresie tym samym spowoduje zerwanie tak mozolnie odtwarzanego dialogu społecznego w AMP SA. NSZZ Pracowników AMP SA w razie nie spełnienia naszego wezwania przystąpi do działań przewidzianych w Ustawie o Związkach Zawodowych. Kolejną petycję przedstawimy wraz z pracownikami w Dąbrowie Górniczej.  Apelujemy do pozostałych Organizacji Związkowych o poparcie naszego stanowiska oraz wszelkich działań, które doprowadzą do kompromisowego rozwiązania zaistniałego problemu. Przesyłając Stanowisko Zarządu Związku z dn. 09.01.2019r oczekujemy na szybką reakcję Zarządu Spółki, która zakończy powstały problem.        

W kolejnej części spotkania sprawy Spółek hutniczych przedstawił kol. T. Ziołek. W kilku Spółkach rozpoczęły się rozmowy na temat wzrostu płac i innych regulacji. Ciekawą inicjatywę zaproponowała Spółka Metalodlew, a mianowicie możliwość zobaczenia największego odlanego dzwona, który za dwa tygodnie zostanie odesłany do zamawiającego. Kolejny omawiany temat dotyczył podsumowania wyborów SIP. Po spotkaniu wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy wybrano Zakładowego SIP w Krakowie i jego zastępców. Wiceprzewodniczącym SIP w O/Kraków AMP SA został członek Zarządu Związku kol. Andrzej Senk, który przyjął gratulacje od obecnych na spotkaniu. Drugim Wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za pracę SIP w Spółkach hutniczych został kol. W. Kucharski także członek naszej organizacji związkowej. W tym punkcie omówiono także terminarz proponowanych szkoleń. Związek przygotowuje podstawowe szkolenie z zakresu obowiązków i uprawnień SIP na dzień 8.02.2019 roku dla SIP członków naszego Związku z AMP SA i Spółek hutniczych. Zapisy oraz szczegóły szkolenia prowadzi kol. J. Kawula. Kolejny poruszony temat dotyczył pomówień w stosunku do Naszego Związku, jakie pojawiły się w prasie ZZPRC. Stanowisko w tej sprawie prezentujemy na str nr 1. Informację dotyczącą preliminarza wydatków Związku na 2019 rok przedstawiła kol. H. Szpakowska. Poinformowała zebranych, iż 20.02. 2019 roku na kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku zostanie przedstawiony preliminarz wydatków łącznie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Związku. W kolejnym punkcie spotkania kol. M. Kopeć przypomniał zebranym, iż w tym roku odbywają się wybory do MPKZP. Stosowne pisma informacyjne zostały wysłane do wszystkich komórek organizacyjnych w Krakowie. Poinformował także o sytuacji związanej z przenosinami punktu MPKZP z bud.” S” do bud. Spółki Hut-Pus. Jeśli nie wystąpią problemy z przygotowaniem pokoi to pod koniec lutego „kasa” będzie działać w nowym miejscu. Następnie kol. K. Wójcik omówił posiedzenie plenarne ERZ, które odbyło się pod koniec grudnia w Luksemburgu oraz spotkanie z Dyr.. Obszaru Wyrobów Płaskich AMP SA Panem T. Dziwnielem. Niestety z obu spotkań płynie niepokój związany z cenami jakie dotykają hutnictwo (uprawnienia CO2 oraz ceny energii). Pomimo najlepszego wyniku finansowego jaki osiągnęła Grupa AM podczas plenarnego posiedzenia ERZ przedstawiciele wszystkich obszarów narzekali na koszty i poziom sprzedaży. Trochę już do takich narzekań zaczynamy się przyzwyczajać. Niepokoić może, iż w ten brak optymizmu wpisywała się także grupa doradcza Syndex. Kolejne nadzwyczajne posiedzenie ERZ Grupy AM zaplanowano już w styczniu 2019 roku. Będzie ono poświęcone sytuacji po zakupie huty Ilva. Z kolei podczas spotkania z Panem T. Dziwnielem usłyszeliśmy o pełnych magazynach i zagrożeniu wskaźnika PMI (wskaźnik zadowolenia klientów), a to może oznaczać problemy ze sprzedażą wyrobów hutniczych. Dyr.. T. Dziwniel zdementował „plotki” dotyczące przekazania części lub nawet całości Zakładu BTL do Spółki Kolprem. Omówił sytuację związaną z zatrzymaniem linii w Zakładzie BWG oraz przedstawił informację o działaniu systemu STRIP. Zapewnił, iż będzie wspierał działania dotyczące rozwiązania problemu komunikacyjnego przy bramie nr 5. Po otwarciu linii tramwajowej wyjazd tą bramą staje się bardzo niebezpieczny. Oczekujemy realizacji zapowiadanego podczas posiedzeń Głównej Komisji BHP planu przesunięcia bramy nr 5 w głąb huty i budowy nowej wagi wraz z odpowiednim zapleczem i parkingiem. Przekazał też informacje, że jest optymistą co do decyzji o budowie nowej Ocynkowni. W sprawach różnych omówiono przygotowania do obchodów „Dnia kobiet”. W tym roku zapraszamy 15.03.2019 roku wszystkie Panie członkinie naszego Związku do Teatru Ludowego na sztukę „Prywatna klinika”, a także na słodki poczęstunek po zakończonym spektaklu. Zaproszenia będą rozprowadzali Przewodniczący Zarządów Zakładowych. Jak zawsze Związek przygotował także upominek z tej okazji. W tym roku będzie to srebrna biżuteria firmy „Apart” oraz słodki „dodatek”. W sprawach różnych urzędujący Zarząd odpowiadał na pytania dotyczące między innymi sytuacji w naszej Spółce związkowej Unihut. Na zakończenie spotkania kol. J. Kawula przedstawił terminarz spotkań Zarządu Związku, odpraw Przewodniczących oraz dyżurów prawników związkowych.

K.W.