Ułatwienia dostępu

ZESPÓŁ CENTRALNY – 17.12.2018r.

Oficjalne spotkanie Stron poprzedziło robocze posiedzenie przedstawicieli związkowych, w trakcie którego dyskutowano nad wystąpieniem do Strony Pracodawcy w sprawie podwyżek płac w roku 2019, przedłużenia obowiązujących zasad zatrudniania i rozliczania czasu pracy w ruchu zmianowym 4BOP, przedłużenia porozumienia w sprawie tzw. postojowego oraz podwyższenia składek na PPE. Przedstawiciele 13 z pośród 15 organizacji związkowych uczestniczyli w tym, spotkaniu. Dwóch kolegów, z różnych przyczyn zawodowych, nie mogło być obecnych na rozmowach związkowych oraz posiedzeniu ZC  (reprezentanci ZZIiT z Krakowa oraz ZZ Pracowników AMP S.A. ze Świętochłowic), lecz upoważnieni przez nich przedstawiciele oświadczyli publicznie, iż akceptują oni ustalenia i wspólne wstąpienie do Pracodawcy, a odpowiednie podpisy złożą w terminie późniejszym. Jak się okazało później, w trakcie obrad ZC, liczba obecnych związkowców oraz złożonych na dokumentach właściwych podpisów, miała bardzo istotne znaczenie, ponieważ w trakcie przekazywania Stronie Pracodawcy wystąpień związkowych nie było jednolitego stanowiska Strony Społecznej. Fakt ten skwapliwie wykorzystali Przedstawiciele Pracodawcy i w swojej odpowiedzi ( pełny tekst w dalszej części naszego Kuriera) napisali między innymi, tu cytuję: … stosownie do Kodeksu Pracy – „W sprawach wymagających porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko”. Nie może być jednak mowy o jakimś wspólnym stanowisku Strony Związkowej, jeżeli przedstawiciele MZZPRC z Częstochowy w osobach Przewodniczącego Andrzeja Krzyżaka i Wacława Kustry podpisują jeden z najistotniejszych dokumentów, dotyczący zasad planowania czasu pracy oraz planowania dni wolnych od pracy w 4BOP, a następnie skreślają swój podpis na tym dokumencie. Na pytanie o powód zmiany tej decyzji i poinformowaniu delegatów z MZZPRC o konsekwencjach jakie mogą dotknąć pracowników zmianowych, w związku z brakiem przedłużenia porozumienia z roku 2014 z DG oraz płacowego, punkt 4, z 2014 roku, w sprawie dodatkowego zatrudniania pracowników zmianowych w dni wolne od pracy, przedstawiciel tego związku Wacław Kustra oświadczył, iż podpis ten znalazł się tam przez pomyłkę, bo za dużo dokumentów do podpisania krążyło po sali ( śmiać się czy płakać w tym miejscu ?), a poza tym jego związek ma inną koncepcję. MZZPRC wystąpił do członka Zarządu Dyrektora Czesława Sikorskiego z propozycją wprowadzenia w AMP S.A. 5BOP sytemu czasu pracy, wyznaczył odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi i „postraszył” właściciela AMP S.A. pogotowiem strajkowym oraz strajkiem, w przypadku niespełnienia między innymi tego postulatu. Pozostałe postulaty, o których poinformował zebranych Wacław Kustra z MZZPRC, są wewnętrzną sprawą tej organizacji związkowej, więc pozostawiamy je bez komentarza. Trudno jednak przejść obojętnie nad pomysłem, wprowadzonym swego czasu w spółkach skarbu państwa, a nie w firmach prywatnych, czyli 5BOP systemem czasu pracy. Sama idea fix tego pomysłu jest jak najbardziej słuszna i co do zasad jej obowiązywania nikt rozsądnie myślący nie ma zastrzeżeń, bo każdy chciałby pracować w nominalnym czasie pracy ( np. 168 godzin w miesiącu tak jak „jednozmianowcy”, a nie 184) i zarabiać powyżej 8 tysięcy złotych na rękę, tak jak to ma miejsce w niektórych spółkach skarbu państwa (głównie energetycznych). Pod takim pomysłem nasz Związek podpisuje się obiema rękami, lecz niestety – w przeciwieństwie do przedstawicieli MZZPRC w Zespole Centralnym – my twardo stąpamy po ziemi i nie występujemy do Pracodawcy z marzeniami i mrzonkami, które z wielu względów są nierealne i niemożliwe do spełnienia w prywatnej, podkreślamy w prywatnej firmie. Nie obiecujemy też pracownikom AMP S.A. „gruszek na wierzbie”, bo nic tak nie podważa wiarygodności danej organizacji związkowej, jak niespełnione nadzieje jej członków i obietnice składane bez pokrycia. W tym konkretnym przypadku możemy się tylko domyślać, że właściciel udzieli lub już udzielił negatywnej odpowiedzi MZZPRC na ich postulat, powołując się pewnie na min. możliwość spadku produktywności, zgodność takiej formy zatrudnienia z ( 4BOP) z Kodeksem Pracy, brakiem możliwości zwiększenia zatrudnienia o parę tysięcy osób, zwiększonymi kosztami produkcji, spadkiem rentowności firmy, zapisami ZUZP itp. przeszkodami. Obecni na spotkaniu ZC delegaci z MZZPRC okazali się być przy tym niekonsekwentni, ponieważ sprawa ta została ujęta w punkcie 4, wystąpienia głównego Strony Związkowej i pod tym dokumentem widnieje podpis Przewodniczącego MZZPRC. Cytujemy pełną treść tego punktu wystąpienia związkowego:

4. Dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, stosowane do końca 2015 r., będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12.2020 r.” (pismo z dnia 17.12.2018 roku – Załącznik nr 2).

Były Prezydent RP mawiał: „Jestem za, a nawet przeciw” i tak to niestety wygląda w przypadku reprezentantów MZZPRC w Zespole Centralnym. Pod jednym dokumentem składają podpis, a pod drugim, który dotyczy również tej samej sprawy wykreślają go. W trakcie formalnego spotkania Stron ZC Przedstawiciele Pracodawcy w osobach Pana Stanisława Bóla, Dyrektora Biura Dialogu Społecznego oraz Głównych Specjalistów z HR Pana Cezarego Kozińskiego i Pani Jadwigi Radowieckiej przedstawili oraz przypomnieli zebranym, w formie prezentacji wizualnej, zasady porozumienia płacowego na rok 2019. Podsumowali również obowiązujące w roku 2018 zmiany płacowe, z których wynikało między innymi: a) 124 410 zł/m-c – to kwota jaką miesięcznie przeznaczono na wzrost płac w spółce, bez kosztów pochodnych oraz składki ZUS pracodawcy, b) 2116 osób – to ilość indywidualnych zmian płacowych, z podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze w poszczególnych Zakładach i biurach, c) porównanie wzrostu płac rok do roku np. średnia płaca zasadnicza w roku 2017 to 3531 zł, a na dzień 30.11.2018 była o 166 zł wyższa i wynosiła 3697 zł, średnie wynagrodzenie całkowite w roku 2017 to kwota 6209 zł, a na koniec listopada 2018 roku to z kolei 6593 zł, zmiana o 394 zł, d) wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz średnich w AMP S.A w latach 2011-2018 wyniósł odpowiednio: 1180 zł gospodarka narodowa oraz 1833 zł w AMP S.A. W dyskusji, jaka miała miejsce po prezentacji, poruszono min. kwestię wypłaty rocznej nagrody za wkład pracy ( obecnie jest ona w 4 ratach) oraz nazewnictwa wypłaty nagrody EBIDTA, która w roku ubiegłym oraz w 2019 będzie wypłacana kwartalnie. Niewłaściwe sformułowania użyte przez pracodawcę w wyjaśnieniu braku wypłaty EBIDTY za 3 kwartał 2018 roku, zostało zrozumiane przez część pracowników jako brak nagrody za wkład pracy, która jest wypłacana kwartalnie i jest wielkością stałą wynosząca 250 zł/kw. Kolejnym ważnym tematem była sprawa waloryzacji tegorocznych podwyżek płac zasadniczych, czyli gwarantowanej kwoty 120 zł na pracownika. Według wyjaśnień Strony Pracodawcy, GUS ogłasza wyniki inflacji za rok 2018 w I kwartale br. w związku z czym, w przypadku przekroczenia zaplanowanego 2 % wskaźnika, w okresie późniejszym nastąpi wyrównanie płac zasadniczych, zgodnie z porozumieniem płacowym na lata 2018-2019. W trakcie dalszych rozmów poruszono też kwestię zatrudniania bezpośrednio do AMP S. A., pracowników na stanowiska robotnicze i corowe w roku 2019. W tym kontekście poruszono też sprawę dalszego zatrudniania pracowników z firm typu Interim i ich przyszłej, stałej pracy w AMP S.A. Przedstawiciele Pracodawcy potwierdzili, iż w tym roku zatrudnienie do hut w AMP S.A. na stanowiskach robotniczych będzie się odbywało przede wszystkim przez HR i bez pośrednictwa agencji pracy. Pracownicy zatrudniani obecnie w AMP S.A. przez agencje pośrednictwa pracy, po dokonaniu rocznej, pozytywnej, oceny GDEP będą „wchłaniani” do firmy, wg zapotrzebowań spływających do HR z poszczególnych zakładów. Po zamknięciu części panelu dyskusyjnego Stronie Pracodawcy zostały wręczone wystąpienia organizacji związkowych. Treść Stanowiska Strony Związkowej drukujemy poniżej. Po godzinnej „przepychance” słownej, która polegała min. na tym, czy Pracodawca ma przyjąć to wystąpienie, czy też organizacje związkowe mają uzupełnić swoje wystąpienie o brakujące podpisy, spotkanie Stron w ramach ostatniego w roku 2018 ZC zostało zakończone.    K. Bąk

 

1.STANOWISKO WS PODWYŻEK W 2019 r.

2.POSTOJOWE.

3.ODPOWIEDŹ PRACODAWCY NA STANOWISKO ZWIĄZKÓW Z 17.12.2018 r.