Ułatwienia dostępu

Wystąpienie Organizacji związkowych do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie uprawnień dla polskiego sektora hutniczego odnośnie handlu uprawnieniami do emisji CO2

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Wystąpienie Organizacji związkowych do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie uprawnień dla polskiego sektora hutniczego odnośnie handlu uprawnieniami do emisji CO2

 

Szanowna Pani Premier,

W imieniu naszych organizacji związkowych oraz pracowników ArcelorMittal Poland SA, zwracamy się do Pani Premier z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie zagrożeń dla polskiego sektora hutniczego wynikających z procedowanego obecnie przez Unię Europejską projektu nowych zasad Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Z informacji, które docierają do pracowników z różnych źródeł,  wynika, że procedowane rozwiązania prowadzą do szybkiej likwidacji europejskiego hutnictwa, w tym także naszych hut w Polsce. Źródłem tego zagrożenia ma być duży deficyt uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu hutniczego w okresie 2021 – 2030 oraz ogromne koszty przedsiębiorstw związane z zakupem brakujących uprawnień. Przemysł hutniczy w Polsce tradycyjnie oparty jest na węglu, który stanowi nasze dobro narodowe, i zastąpienie go innym surowcem, naszym zdaniem, nie leży w interesie polskiej gospodarki.. Również pod względem technologicznym nie ma obecnie możliwości wyeliminowania emisji CO2 powstających w trakcie produkcji stali.

Możliwe wdrożenie ETS w obecnie proponowanej formie budzi rosnące zaniepokojenie załogi o przyszłość zakładów oraz miejsc pracy. Ponieważ trudno nam uwierzyć, że rządy krajów unijnych gotowe są poświęcić sektor o tradycyjnie wielkim znaczeniu dla gospodarki oraz przyszłość wielkiej rzeszy pracowników z nim związanej, zwracamy się do Pani Premier z apelem o: 

– zlecenie przeprowadzenia dogłębnej analizy potwierdzającej istnienie zagrożeń zamknięcia instalacji produkcyjnych zakładów z wyżej wspomnianych powodów,

– w sytuacji jeśli okaże się to prawdą, zlecenie oceny skutków ekonomicznych dla regionów tradycyjnie związanych z hutnictwem oraz branż z nim powiązanych,

– przedstawienie stanowiska i zamierzeń polskiego Rządu w sprawie przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Nie przyjmujemy do wiadomości, że rząd polski może pozostawać obojętny w obliczu podobnych zagrożeń dla przyszłości rzeszy ciężko pracujących ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem starają się zachować przemysł stalowy w obliczu wyzwań, z którymi boryka się on od lat. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że istnieją możliwości zapobiegnięcia takim scenariuszom poprzez odpowiednie wpłynięcie na instytucje unijne. Jesteśmy przekonani, że istnieją rozwiązania, pozwalające na realizacje celów klimatycznych przy utrzymaniu tradycyjnych branż przemysłu.  

Jesteśmy także świadomi faktu, ze inne kraje unijne pracują nad możliwymi rozwiązaniami mającymi na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z ETS i apelujemy do Pani Premier o pilną interwencję w tej poważnej sprawie.

Chcemy również poinformować Panią Premier, że organizacje związkowe i pracownicy huty zrobią wszystko aby nie dopuścić to likwidacji zakładów.    

Pod wystąpieniem podpisały się największe organizacje związkowe działające w AMP SA. Oczekujemy na wyjaśnienie przedstawianych zagrożeń przez właściwych ministrów odpowiedzialnych w Rządzie za sektor hutniczy oraz ochronę środowiska.           K.W.