Prezydium Zarządu Związku

Strona główna » AKTUALNOŚCI » Prezydium Zarządu Związku

Prezydium Zarządu Związku zostało poinformowane o sytuacji jaka miała miejsce podczas rozmów Zespołu Roboczego. Jednostronne decyzje Pracodawcy, brak zrozumienia zgłaszanych problemów, a w końcu działania niezgodne ze wspólnie przyjętymi porozumieniami spowodowały zawieszenie rozmów w Zespole Roboczym. Tym samym pojawił się impas w dialogu społecznym AMP SA. Prezydium Związku po wysłuchaniu informacji oraz po wewnętrznej dyskusji postanowiło przyjąć Uchwałę, w której zwracamy uwagę na problemy zatrudnieniowe w AMP SA oraz pogorszenie dialogu społecznego. Uchwała w szczególności dotyczy :

  1. Komunikatu nr 9 Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń AMP S.A.
  2. polityki zatrudnieniowej prowadzonej w AMP S.A.
  3. realizacji porozumienia płacowego na rok 2016

 

UCHWAŁA NR 40/2016 Z DNIA 10.08.2016r.

PREZYDIUM NSZZ PRACOWNIKÓW AMP S.A.

 

NSZZ Pracowników AMP S.A. żąda natychmiastowego anulowania propozycji planowania czasu pracy dla pracowników z 4BOP ujętej w Komunikacie nr 9 Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń Pana Macieja Oszuścika. Zastosowanie w praktyce proponowanych przez HR rozwiązań w sprawie planowania Indywidualnych Harmonogramów Czasu Pracy, w rozliczeniu kwartalnym, spowoduje obniżkę dotychczasowego wynagrodzenia zatrudnionych w tym systemie pracowników oraz naruszy treść wspólnie uzgodnionego i podpisanego porozumienia płacowego na rok 2016. Powyższe rozwiązanie jest również niezgodne z zapisami ujętymi w „Komunikacie ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z dnia14.02.2014 roku” oraz z zasadami stosowania zmianowej organizacji pracy do ZUZP, które obowiązują w AMP S.A. od 01.01.2016 roku.

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy kolejne ruchy Pracodawcy mające na celu zniwelowanie bardzo dużych niedoborów w zatrudnieniu spowodowane brakiem uzupełniania obsad na newralgicznych stanowiskach produkcyjnych, po odchodzących na emerytury, renty lub w sposób naturalny pracownikach. Doraźne ruchy kadrowe, polegające na przesuwaniu pracowników z jednych Zakładów do innych, przesunięcia i podmiany pracowników z jednej zmiany na inną oraz propozycja zwiększenia limitu nadgodzin nie załatwią problemu, który nawarstwia się od lat, a docelowo może doprowadzić do zatrzymania linii produkcyjnej. Pracujemy na urządzeniach oraz w technologii, która znacząco różni się od tej stosowanej w hutach zachodniej Europy i dlatego – nie tylko w naszej ocenie – doszliśmy już do takiego pułapu redukcji etatów, którego nie można, ze względów na warunki BHP, przekroczyć. Uzupełnienia kadrowe polegające na zatrudnianiu pracowników poprzez firmy zewnętrzne typu Interim są również przykładem błędnej polityki kadrowej. Pracownicy zatrudnieni w tej formie, nie mający żadnych racjonalnych przesłanek i konkretnych zasad umożliwiających im przyjęcia na stałe do pracy w AMP S.A. nie czują się z tą Firmą związani. Perspektywy rozwoju tej grupy pracowników są znikome, a fluktuacja w tej grupie pracowniczej może być dużo większa z uwagi na coraz atrakcyjniejszą ofertę płacową z rynku zewnętrznego. Apelujemy do Pracodawcy o natychmiastowe przestąpienie do wspólnych rozmów mających na celu uzdrowienie sytuacji kadrowej w grupie pracowników produkcyjnych, nie tylko w perspektywie roku bieżącego, ale również na lata następne.

Ponadto Związek nasz zwraca się również do Pracodawcy o bezzwłoczne wypełnienie treści zawartej w punkcie 2 „Porozumienia płacowego na rok 2016” i uruchomienie środków finansowych na indywidualne przeszeregowania wśród pracowników AMP S.A. które miały być przeznaczone do dyspozycji Dyrektorów poszczególnych Zakładów.