Slider

Zespół Centralny w AMP S.A.

31.01.2019 r odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego, którego głównym punktem było ustalenie przez Strony Porozumienia w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego w AMP SA. Obecny Rząd wprowadzając ustawą nowy program emerytalny (Pracowniczy Program Kapitałowy) dał możliwość odstąpienia od tego programu tym Firmom, które na dzień 1 maja 2019 roku będą prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny, a składka podstawowa będzie wynosiła 3,5%. Ponieważ Strona Społeczna w AMP SA uważa, iż PPE jest dobrym programem, lepiej przewidywalnym dla pracowników oraz nie powoduje dodatkowego obciążenia dla nich występowała do Pracodawcy by zostały spełnione zapisy ustawy w odniesieniu do PPE. Po długich dyskusjach Strony podpisały Porozumienie w tej sprawie. Poniżej pełny tekst Porozumienia w sprawie PPE:

Strony niniejszego Porozumienia:

  1. Ze Strony ArcelorMittal Poland S.A.:

Pani Monika Roznerska – Dyrektor Personalny

Pan Stanisław Ból – Szef Biura Dialogu Społecznego.

  1. Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki, sygnatariusze niniejszego Porozumienia, postanawiają co następuje;
  2. Uwzględniając wejście w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

1) wprowadzającej – prócz składki pracodawcy – obligatoryjną składkę po stronie pracowników w wysokości co najmniej 2% wynagrodzenia brutto, co z uwagi na fakt konieczności potrącania tej składki z wynagrodzenia netto, w konsekwencji spowoduje obniżenie otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia netto o ponad 3%,

2) określającej m.in. tryb stosowania postanowień w/w dokumentu w podmiotach gospodarczych prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne,

Strony niniejszego Porozumienia uzgadniają, że zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do uchronienia pracowników od ponoszenia kosztów zmian w systemie emerytalnym, przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych  pracodawcy w 2019 roku i latach kolejnych.

  1. W celu realizacji ust. 1 Strony uzgadniają podniesienie z dniem 01.05.2019r. składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny z 1,5% na 3,5%. Powyższe uzgodnienie wchodzi w życie jedynie po podpisaniu niniejszego Porozumienia przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych  Organizacji Związkowych. Po spełnieniu w/w warunku Strony niezwłocznie zawrą stosowny Aneks do Umowy Zakładowej PPE.
  2. Biorąc pod uwagę fakt, iż decyzja o podniesieniu składki podstawowej na Pracowniczy Program Emertytalny powoduje wzrost kosztów TCOE w wysokości 1,7mln € w roku 2019 oraz 1 mln € w latach następnych, Strony uzgadniają podjęcie następujących działań celem zrównoważenia w/w kosztów:

1) dla roku 2019:

a) stosownie do postanowień § 32 ust 1 pkt 1 i pkt.2. Umowy Zakładowej z dnia 25 lipca 2007 roku, podjęta zostanie przez Zarząd AMP SA decyzja o zawieszeniu naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych na okres od 01.01.2019r.– 30.04.2019r. Powyższe zawieszenie następuje na podstawie decyzji pracodawcy podjętej przy zgodzie Zakładowych Organizacji Związkowych.W związku z powyższym, z wynagrodzenia za styczeń 2019 nie będą już naliczone i odprowadzone Składki Podstawowe,

b) stosownie do postanowień § 3 ZUZP Strony w/w dokumentu postanawiają o zawieszeniu na okres 01.01.2019.- 31.12.2019r. postanowień ust.3. § 71 ZUZP. Powyższe zmiany w ZUZP Strony zobowiązują się podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019r.

2) dla roku 2020 i lat kolejnych : kwota 1 milion € (różnica pomiędzy nową wysokością składki podstawowej na PPE tj. 3,5% oraz sumą dotychczasowej wysokości składki na PPE t.j. 1,5% i minimalną wysokością składki podstawowej na PPK t.j. 1,5%)  będzie przez Strony negocjacji płacowych corocznie obligatoryjnie uwzględniana w ramach ustalania wysokości środków na wynagrodzenia na rok 2020 oraz lata kolejne, tj. będzie częścią składową wzrostu płac roku 2020 oraz lata kolejne. Powyższe uzgodnienie zostaje zawarte w ramach  negocjacji płacowych dotyczących  roku 2020 i stanowi częściową realizację wzrostu płac pracowników określoną w § 31 ZUZP.

  1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki.

W drugiej części spotkania Strona Pracodawcy poinformowała, iż w związku z wystąpieniem organizacji związkowych z dnia 17.12.2018 roku w sprawie zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy (Stanowisko NSZZ Pracowników AMP SA prezentowaliśmy w poprzednich nr Kuriera Aktualności) podjęło decyzję, której treść prezentujemy poniżej:

            Strony wyrażają wolę kontynuowania – nie krócej jak do 31.12.2019r., ustaleń Stron zawartych w ust.4. „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2016”  w części dotyczącej dalszego stosowania zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, obowiązujących do końca 2015r

W ostatniej części spotkania Pan Stanisław Ból poinformował, iż zostało przygotowane Prowizorium zatrudnienia na 2019 rok. Zgodnie z deklaracją Pracodawcy w pierwszym tygodniu lutego zostanie ono wysłane do Zakładowych Organizacji Związkowych.

K.W.

 

 

Wyrównania różnic płacowych w grupie nowo przejmowanych do AMP S.A. pracowników produkcyjnych z firm SANPRO oraz ABC.

Zarząd Związku wielokrotnie interweniował do Pracodawcy w sprawie wyrównanie różnic płacowych w grupie pracowników produkcyjnych, którzy w różnym okresie czasu przechodzili z Interim do AMP S.A. Obecnie mamy sytuację taką, iż nowo przyjmowani pracownicy otrzymują płacę zasadniczą wyższą od pracowników z kilkuletnim stażem pracy, którzy cierpliwie czekali z bardzo niskimi wynagrodzeniami mając zapewnienie przyjęcia na stałe oraz podwyżki płac. Różnica na niektórych stanowiskach sięga prawie 500 zł., a to w sytuacji gdy jest konieczność jeszcze szkolenia nowo przyjętych nie wpływa motywująco na  zaangażowania tych pracowników. Odpowiedzi Dyrekcji AMP SA zazwyczaj kończyły się przeprowadzeniem analizy i obietnicą doprowadzenia do wyrównania tych dysproporcji. Niestety na obietnicach jak dotychczas się kończyło. W tej chwili  jako Strona społeczna nie mamy argumentów żeby przekonywać tych pracowników by jeszcze poczekali by jeszcze nie składali wypowiedzenia. Zdajemy sobie sprawę (czego prawdopodobnie nie widzi Pracodawca), że na wielu odcinkach to od tych pracowników zależy utrzymanie standardów BHP i odpowiedniej produkcji. W związku z tą sytuacją Zarząd Związku apeluje w piśmie do Dyrektora Personalnego AMP SA Pani Moniki Roznerskiej o pilne rozwiązanie tego problemu. To nie Związki Zawodowe dysponują finansami tylko Pracodawca i to Dyrekcji przede wszystkim powinno zależeć na bezpiecznej pracy i dobrych wynikach produkcyjnych. To ostatnia chwila by zapobiec ogromnym problemom w zatrudnieniu i właściwej obsadzie stanowisk produkcyjnych. Poniżej wystąpienie w tej sprawie:

            Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. zwraca się do Pani Dyrektor z prośbą o pilne zajęcie się problemem różnic płacowych, jakie powstają w wyniku nierównego traktowania pracowników, przejmowanych do stałej pracy w AMP S.A z firm Interim.

              Od miesiąca maja ubiegłego roku ma miejsce powolny proces zatrudniania w AMP S.A. pracowników z wyżej wymienionych firm, co było postulowane przez nasz Związek od bardzo wielu lat. Niestety od daty przyjęcia pracownika produkcyjnego (na tzw. stanowisko core) na stałe do pracy w hucie w Krakowie, uzależniona jest wysokość jego płacy zasadniczej. Różnice z tego tytułu, w stawce osobistego zaszeregowania i na tych samych stanowiskach, sięgają np. w PSK prawie 450 zł, a w BWZ ponad 300 zł. W skali miesiąca dochodzi do ogromnych dysproporcji w dochodach poszczególnych pracowników, które mają bezpośrednie przełożenie w wysokości premii, dodatków za godziny nadliczbowe, Karcie Hutnika i innych składnikach płacowych. Jaskrawymi przykładami takiego nierównego traktowania są na przykład:

W tym miejscu w oryginalnym wystąpieniu są przedstawione przykładowe płace zasadnicze pracowników z kilkuletnim stażem pracy i różnice w stosunku do nowo przyjmowanych. Pomimo, iż pracownicy Ci wyrazili zgodę na udostępnieni swoich danych osobowych pominiemy ich nazwiska i przykładowe wynagrodzenie. Dyrekcja AMP SA te i inne przykłady otrzymywała od nas już wcześniej. Brak reakcji jest dla nas niezrozumiały. Z kolei pracownicy przejęci na stałe do pracy w AMP S.A. O/Kraków w miesiącach późniejszych roku 2018, do tych samych zakładów i na takie same stanowiska, otrzymali płace zasadnicze w graniach od 2800 zł do nawet 3100 zł.

            W efekcie końcowym Strona Pracodawcy po raz kolejny doprowadza do niepotrzebnych dysproporcji płacowych, które w przyszłości trzeba będzie pokryć z kolejnych podwyżek płac, ponieważ na harmonizację płacową nigdy nie było i z pewnością nie będzie w przyszłości odpowiednich środków finansowych. Kolejnym negatywnym wynikiem nierównego traktowania pracowników jest fakt, iż pracując wzorowo od 3 do 5 lat zarabiają na tych samych stanowiskach dużo mniej niż obecnie nowo przyjmowani pracownicy z Interim, ponieważ wnioski o ich indywidualne podwyżki płac są odrzucane przez Pracodawcę. Wielu z nich twierdzi, że jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu byłoby ich odejście z huty i ponowne zatrudnienie się przez agencje pośrednictwa, bo w ten sposób więcej zarobią.

          Szanowna Pani Dyrektor pytamy w tym miejscu: gdzie tu logika i gdzie sens takiego działania ? 

       Informujemy Panią Dyrektor, iż sytuacja ta powoduje niepotrzebne frustracje wśród pracowników przyjętych przed lipcem 2018 roku do AMP S.A., którzy wielokrotnie przekazują, swoją już bardzo dużą wiedzę zawodową, nowoprzyjętym pracownikom, mając od nich dużo niższe wynagrodzenie.. Wielu z nich, w przypadku braku konkretnych decyzji w tej sprawie ze Strony Pracodawcy, deklaruje chęć odejścia z AMP S.A., ponieważ ich aktualna sytuacja płacowa absolutnie nie motywuje ich do jeszcze większej aktywności zawodowej, czy podnoszenia swoich kwalifikacji, nie wspominając o zacieśnieniu więzi zawodowych z naszym zakładem. Antagonizowanie pracowników poprzez różnicowanie ich płac zasadniczych, na tych samych stanowiskach przy dłuższym stażu oraz większym doświadczeniu zawodowym w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, nie sprzyja dobrej atmosferze pracy, a w dalszej perspektywie doprowadzi do dużej fluktuacji osobowej i braku stabilności zatrudnienia.

         Pracownicy, o których mowa w niniejszym wystąpieniu są bardzo wysoko oceniani przez swoich bezpośrednich przełożonych i dyrektorów poszczególnych Zakładów AMP S.A. O/Kraków – PSK, BWZ, ZKK. Nasze wystąpienia w tej sprawie do Dyrektorów tych Zakładów pozostają bez echa, a najczęstszym tłumaczeniem jest brak akceptacji ze strony służb HR AMP SA.

       Bez pomocy i interwencji w tej sprawie Pani Dyrektor problem będzie narastał, a przecież od kilkunastu już lat wiele się mówi w AMP S.A. o likwidacji tzw. „kominów płacowych”. Z przykrością stwierdzamy, że w ten właśnie sposób postępując, sam Pracodawca tworzy je od nowa.                                                                                  

   KW

 

 

 

Wyższe kwoty dodatków dla pracowników

Informujemy, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały podwyższone kwoty dodatków przysługujących pracownikom za pracę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz za pracę w porze nocnej.

– Od 1 stycznia 2019 r. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości          5,97 zł.

– Za każdą godzinę pracy w porze nocnej tj. od 22.00 do 6.00 pracownik otrzymywać będzie natomiast dodatek w wysokości 3,87 zł. Warto oczywiście pamiętać, że w systemie 4BOP w tzw. nominalnym czasie pracy dodatek ten zawarty jest już w dodatku zmianowym. W praktyce otrzymują go więc pracownicy zatrudnieni w systemie trzyzmianowym oraz pracownicy 4BOP pracujący w nadgodzinach.

– Dodatek zmianowy wzrasta zatem o 0,22 zł za każdą godzinę pracy. Przy średniorocznym nominalnym czasie pracy w roku 2019 wynoszącym w naszej Spółce 167,3 godz. oznacza to wzrost miesięcznego wynagrodzenia pracownika pracującego  w czterobrygadowej organizacji czasu pracy o ok. 36,8 zł.

– W systemie trzyzmianowym wzrost ten wyniesie ok. 8,3 zł na miesiąc, ponieważ dodatek wzrasta o 0,15 zł, przy średniej miesięcznej liczbie godzin pracy w porze nocnej wynoszącej ok. 55,5 godz.

– Przypominamy jednocześnie, że niezależnie od wymienionych zmian kwot dodatków, stosownie do Porozumienia Płacowego na lata 2018/2019, od 1 stycznia 2019 r. wszyscy pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł.

– Wraz ze wzrostem płacy zasadniczej nastąpi jednocześnie automatyczny wzrost innych otrzymywanych przez pracowników składników wynagrodzenia, takich jak: Karta Hutnika, fundusz premiowy i dodatkowy fundusz motywacyjny, wynagrodzenie i dopłaty za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe czy też składka na Pracowniczy Program Emerytalny. Łączny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w 2019r. przekroczy zatem 200 zł.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku

9 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku. Tematem, który zdominował pierwszą część spotkania była odpowiedź służb HR AMP SA na wystąpienie organizacji związkowych z 17.XII.2018 roku (w poprzednim numerze Kuriera cytowaliśmy je w całości) oraz zamieszania jakie powstało w wyniku nie podpisania go przez wszystkie organizacje związkowe. Strona pracodawcy wykorzystała chwilowy brak podpisu dwóch organizacji związkowych (wystąpienie zostało poparte przez te organizacje związkowe) i wycofania się ZZPRC z Krakowa z akceptacji załącznika dotyczącego uregulowania rozliczania czasu pracy pracowników 4BOP. W związku z takim zachowaniem niektórych organizacji nie przyjęto wspólnego wystąpienia związków zawodowych. Pracodawca w ramach dialogu społecznego przekazał jedynie swoje stanowisko w tej sprawie, a mianowicie: nie wyraził zgody na wzrost wynegocjowanych podwyżek wynagrodzeń argumentując tym, iż średni wzrost płac w AMP SA (około 380 zł/osobę) był relatywnie wyższy niż w gospodarce narodowej (około 300 zł/osobę). W kwestii wypłaty dodatkowej nagrody z wykonania wskaźnika EBITDA poinformował, iż tą premie reguluje Porozumienie płacowe i oczekiwane są wyniki za IV kwartał i cały 2018 rok. Odpowiadając na trzeci punkt wystąpienia  programu PPE, przekazał informacje, iż aktualnie trwają stosowne obliczenia i w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. Strona Pracodawcy odrzuciła natomiast możliwość powrotu do zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących w 2018 roku. Argumentując tą decyzję nakazem PIP, która była pokłosiem wystąpień części organizacji związkowych w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych. Jedynym uzgodnionym punktem wystąpienia było porozumienie w sprawie tzw „postojowego”. Członkowie Zarządu w gorącej dyskusji nie szczędzili słów krytyki pracodawcy jak i tym organizacjom, które swoimi decyzjami blokują możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie czasu pracy pracowników 4BOP. Zarząd Związku jednogłośnie przyjął stanowisko w tej sprawie, które zostało wysłane do Wiceprezesa AMP SA Pana Geerta Verbeecka oraz Dyr.. Personalnego Pani Moniki Roznerskiej.

 

Stanowisko Zarządu NSZZ Prac. AMP SA w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy,

 Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA nie akceptuje negatywnej odpowiedzi pracodawcy w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy. Brak stosowania ustaleń obowiązujących w 2018 roku spowoduje obniżenie realnego rocznego wynagrodzenia pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Brak wypracowania przez Zespół Roboczy systemowych rozwiązań pomimo zapewnień Dyrekcji Spółki w naszej ocenie obciąża pracodawcę. Nie możemy zaakceptować obarczania winą Strony Społecznej za kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ramach ich uprawnień. Zawsze byliśmy gotowi spierać się z PIP gdy chodziło o dobro pracowników. W tym przypadku o wyższe wynagrodzenia. Niezadowolenie pracowników stanowiskiem pracodawcy może spowodować podjęcie przez nich działań w ramach obowiązującego prawa, które w efekcie przyniosą straty produkcyjne Spółce. NSZZ Pracowników AMP SA wzywa Stronę Pracodawcy do przywrócenia zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących do grudnia 2018 roku i podjęcie rozmów celem wypracowania kompromisowego rozwiązania. Nie podjęcie stosownych działań przywracających zasady rozliczania czasu pracy i planowania uzupełniających dni wolnych od pracy do 15 lutego 2019r oznaczać będzie nie dotrzymanie przez pracodawcę umów słownych i pisemnych w tym zakresie tym samym spowoduje zerwanie tak mozolnie odtwarzanego dialogu społecznego w AMP SA. NSZZ Pracowników AMP SA w razie nie spełnienia naszego wezwania przystąpi do działań przewidzianych w Ustawie o Związkach Zawodowych. Kolejną petycję przedstawimy wraz z pracownikami w Dąbrowie Górniczej.  Apelujemy do pozostałych Organizacji Związkowych o poparcie naszego stanowiska oraz wszelkich działań, które doprowadzą do kompromisowego rozwiązania zaistniałego problemu. Przesyłając Stanowisko Zarządu Związku z dn. 09.01.2019r oczekujemy na szybką reakcję Zarządu Spółki, która zakończy powstały problem.        

W kolejnej części spotkania sprawy Spółek hutniczych przedstawił kol. T. Ziołek. W kilku Spółkach rozpoczęły się rozmowy na temat wzrostu płac i innych regulacji. Ciekawą inicjatywę zaproponowała Spółka Metalodlew, a mianowicie możliwość zobaczenia największego odlanego dzwona, który za dwa tygodnie zostanie odesłany do zamawiającego. Kolejny omawiany temat dotyczył podsumowania wyborów SIP. Po spotkaniu wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy wybrano Zakładowego SIP w Krakowie i jego zastępców. Wiceprzewodniczącym SIP w O/Kraków AMP SA został członek Zarządu Związku kol. Andrzej Senk, który przyjął gratulacje od obecnych na spotkaniu. Drugim Wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za pracę SIP w Spółkach hutniczych został kol. W. Kucharski także członek naszej organizacji związkowej. W tym punkcie omówiono także terminarz proponowanych szkoleń. Związek przygotowuje podstawowe szkolenie z zakresu obowiązków i uprawnień SIP na dzień 8.02.2019 roku dla SIP członków naszego Związku z AMP SA i Spółek hutniczych. Zapisy oraz szczegóły szkolenia prowadzi kol. J. Kawula. Kolejny poruszony temat dotyczył pomówień w stosunku do Naszego Związku, jakie pojawiły się w prasie ZZPRC. Stanowisko w tej sprawie prezentujemy na str nr 1. Informację dotyczącą preliminarza wydatków Związku na 2019 rok przedstawiła kol. H. Szpakowska. Poinformowała zebranych, iż 20.02. 2019 roku na kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku zostanie przedstawiony preliminarz wydatków łącznie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Związku. W kolejnym punkcie spotkania kol. M. Kopeć przypomniał zebranym, iż w tym roku odbywają się wybory do MPKZP. Stosowne pisma informacyjne zostały wysłane do wszystkich komórek organizacyjnych w Krakowie. Poinformował także o sytuacji związanej z przenosinami punktu MPKZP z bud.” S” do bud. Spółki Hut-Pus. Jeśli nie wystąpią problemy z przygotowaniem pokoi to pod koniec lutego „kasa” będzie działać w nowym miejscu. Następnie kol. K. Wójcik omówił posiedzenie plenarne ERZ, które odbyło się pod koniec grudnia w Luksemburgu oraz spotkanie z Dyr.. Obszaru Wyrobów Płaskich AMP SA Panem T. Dziwnielem. Niestety z obu spotkań płynie niepokój związany z cenami jakie dotykają hutnictwo (uprawnienia CO2 oraz ceny energii). Pomimo najlepszego wyniku finansowego jaki osiągnęła Grupa AM podczas plenarnego posiedzenia ERZ przedstawiciele wszystkich obszarów narzekali na koszty i poziom sprzedaży. Trochę już do takich narzekań zaczynamy się przyzwyczajać. Niepokoić może, iż w ten brak optymizmu wpisywała się także grupa doradcza Syndex. Kolejne nadzwyczajne posiedzenie ERZ Grupy AM zaplanowano już w styczniu 2019 roku. Będzie ono poświęcone sytuacji po zakupie huty Ilva. Z kolei podczas spotkania z Panem T. Dziwnielem usłyszeliśmy o pełnych magazynach i zagrożeniu wskaźnika PMI (wskaźnik zadowolenia klientów), a to może oznaczać problemy ze sprzedażą wyrobów hutniczych. Dyr.. T. Dziwniel zdementował „plotki” dotyczące przekazania części lub nawet całości Zakładu BTL do Spółki Kolprem. Omówił sytuację związaną z zatrzymaniem linii w Zakładzie BWG oraz przedstawił informację o działaniu systemu STRIP. Zapewnił, iż będzie wspierał działania dotyczące rozwiązania problemu komunikacyjnego przy bramie nr 5. Po otwarciu linii tramwajowej wyjazd tą bramą staje się bardzo niebezpieczny. Oczekujemy realizacji zapowiadanego podczas posiedzeń Głównej Komisji BHP planu przesunięcia bramy nr 5 w głąb huty i budowy nowej wagi wraz z odpowiednim zapleczem i parkingiem. Przekazał też informacje, że jest optymistą co do decyzji o budowie nowej Ocynkowni. W sprawach różnych omówiono przygotowania do obchodów „Dnia kobiet”. W tym roku zapraszamy 15.03.2019 roku wszystkie Panie członkinie naszego Związku do Teatru Ludowego na sztukę „Prywatna klinika”, a także na słodki poczęstunek po zakończonym spektaklu. Zaproszenia będą rozprowadzali Przewodniczący Zarządów Zakładowych. Jak zawsze Związek przygotował także upominek z tej okazji. W tym roku będzie to srebrna biżuteria firmy „Apart” oraz słodki „dodatek”. W sprawach różnych urzędujący Zarząd odpowiadał na pytania dotyczące między innymi sytuacji w naszej Spółce związkowej Unihut. Na zakończenie spotkania kol. J. Kawula przedstawił terminarz spotkań Zarządu Związku, odpraw Przewodniczących oraz dyżurów prawników związkowych.

K.W.

 

Posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal

W dniach 17-21 grudnia 2018 roku w Luksemburgu odbyło się statutowe posiedzenie Plenarne Europejskiej Rady zakładowej ArcelorMittal. Nasz Związek reprezentowali członek Prezydium ERZ kol. K. Wójcik i kol. J. Kawula. 17 i 18 grudnia Grupa doradcza Syndex zaprezentowała raport, który składał się z zagadnień przekrojowych oraz informacji o segmentach Grupy, których działalność prowadzona jest w Europie. Pozostałe dwa dni to spotkania z Dyrekcją Grupy. Tradycyjnie zebranych powitał Pan Patrik Vandenberghe, następnie nominacje dla nowych członków i Wspólną deklaracje ERZ przedstawił Sekretarz ERZ AM Pan Didier Zint. W kolejnej części spotkania Pani A. Martinez Garcia przedstawiła syntezę raportu kancelarii Syndex. Z kolei Panowie V. Goyal & P. Malroux dokonali przeglądu 2018 roku w ArcelorMittal Downstream Solutions. Pierwszy dzień spotkania z Dyrekcją podsumował Pan G. Van Poelvoorde informując zebranych o sukcesach I zagrożeniach w segmencie Wyrobów płaskich ArcelorMittal Europe w 2018 oraz w 2019 roku. Drugi dzień rozpoczął się od przedstawienia wyników Grupy za III kwartał 2018 r. Następnie wskażniki Bezpieczeństwa i higiena pracy w 2018 roku przedstawił Pan R. Paulmier. Na zakończenie spotkania przegląd wyrobów długich ArcelorMittal Europe w 2018 roku przedstawoli Panowie: A. Kochuparampil i H. Fauville. Podczas plenarnego posiedzenia ERZ pomimo bardzo dobrych wyników finansowych Grupy w 2018 roku w wypowiedziach Dyrekcji poszczególnych obszarów działalności ArcelorMittal usłyszeliśmy zapowiedzi kryzysu gospodarczego, ogromnych kosztów produkcji stali związanych z podwyżkami cen energii i kosztów CO2. Praktycznie każdy z omawiajacych swe obszary działania zastanawiał się nad sensem prowadzenia działalności hutniczej w Europie. ArcelorMittal nadal prowadzi bardzo ostrożną politykę finansową, w ramach której podtrzymuje swój dotychczasowy cel redukcji zadłużenia do kwoty 6 mld USD oraz realizuje wyważone podejście do wypłaty dywidend. Europa od kilku lat ciągle cierpi z powodu braku inwestycji. Jedynie Ilva dysponuje harmonogramem inwestycji, który może być realizowany i sprawdzany przez interesariuszy, ze względu na zobowiązania powzięte przez Grupę w celu realizacji przejęcia. Na koniec września 2018 r. zatrudnienie wewnętrzne Grupy wynosiło 74 243 FTE, co oznacza, że w porównaniu do 2017 r. zmniejszyło się o 1 241 FTE. Wydaje się, że Grupa ma coraz większą świadomość znaczenia umiejętności i wiedzy personelu (o czym świadczyć może tendencja do zmniejszenia liczby personelu tymczasowego). Utrzymanie i pogłębienie tej polityki są kluczowymi elementami zapewniającymi trwałość obiektów Grupy i jej zakładów przemysłowych. Brak inwestycji w połączeniu ze spadkiem popytu doprowadził do deficytu mocy produkcyjnych w Europie. Unia Europejska odnotowała poważny deficyt stali, który w segmencie wyrobów płaskich utrzymuje się od 4 lat, a w obszarze wyrobów długich pojawił się w 2018 r Środki ochrony handlu, które pozwoliły europejskiemu przemysłowi stali odzyskać stabilność w perspektywie krótkoterminowej zakładają, że w dalszej kolejności to inwestycje będą miały kluczową rolę w niedopuszczeniu do zwiększenia się luki pod względem konkurencyjności z sektorem stalowym krajów wschodzących i Chin, które są w trakcie intensywnej modernizacji i prowadzą agresywną strategię patentowania w tym sektorze. Na Grupie ArcelorMittal, największym europejskim producencie stali, spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość europejskiego hutnictwa.

Wspólna deklaracja zespołu przedstawicieli pracowników

Zgromadzenie plenarne ERZ ArcelorMittal

19 – 20 grudnia 2018 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Rok 2018 stanowi punkt zwrotny w działalności grupy ArcelorMittal. Grupa dokonała na całym świecie poważnych akwizycji zakładów produkcyjnych. W Europie nabycie Ilvy doprowadziło do równie poważnych transakcji sprzedaży aktywów. Osiągnięcia te były możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu i niespotykanym w przeszłości wynikom finansowym. Kluczowe wydarzenia przykryły normalne funkcjonowanie spółek, których te strategiczne wybory bezpośrednio nie dotyczą. Plan „Action 2020″ jest nadal realizowany z coraz większą skutecznością. Wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są coraz lepsze, jednak nie osiągają zamierzonego celu. Wszystkie te ważne wydarzenia przyciągały uwagę członków Europejskiej Rady Zakładowej, której aktywność była w tym roku wyjątkowa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jeśli życie pracowników jest najważniejszą wartością, jaką należy chronić, powinniśmy rozpocząć niniejszą deklarację od analizy naszych wyników w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza danymi liczbowymi, chłodnymi i bezosobowymi, pozostaje powracające pytanie dotyczące środków wdrożonych w celu poprawy sytuacji. Uważa Pan, że opracowane narzędzia (Take Care, Rex, SO/PSIF) pokazują osiągnięte postępy w tej kwestii. Naszym zdaniem zbyt często wydajność i rentowność biorą górę nad bezpieczeństwem. Stwierdzamy, że z niezrozumiałych i niedopuszczalnych powodów nie wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie tych narzędzi. Tracimy sens naszej pracy, a jakość naszego życia ulega stałemu pogorszeniu: godziny nadliczbowe, korzystanie na dużą skalę z usług podwykonawców, wywieranie presji psychologicznej na pracowników. Szacunek i słuchanie pracowników, dbanie w pierwszej kolejności o warunki pracy i jakość życia w pracy, uczestnictwo lokalnych przedstawicieli pracowników i ERZ powinny stać się priorytetami na rok 2019.

Bezprecedensowy wzrost zewnętrzny: niepodzielane kierunki strategiczne.

Po przejęciu na początku tego roku brazylijskiego producenta stali Votorantim ArcelorMittal dokonał nabycia Ilvy we Włoszech. Potrzebne było na to prawie 2 lata. Wreszcie kilka tygodni temu grupa weszła do Indii, przejmując Essar Steel w ramach spółki joint-venture z Nippon Steel. Ten zewnętrzny wzrost wzmacnia wiodącą pozycję grupy na świecie. Ale na jak długo? Z Chin nadchodzi konkurencja. Ciągle zagrożona masowym importem taniej stali Europa wkrótce będzie musiała stawić czoła chińskiemu gigantowi, jaki powstanie w wyniku megafuzji obecnych firm. Chroniąc się przed Wschodem, nie należy zapominać o Zachodzie: środki protekcjonistyczne w Stanach Zjednoczonych korzystnie wpływają na interesy grupy w Ameryce, ale jednocześnie szkodzą interesom grupy w Europie. Jedna globalna grupa, ale zróżnicowane interesy finansowe; Europejska Rada Zakładowa nie odczuwa wspólnego ducha przedsiębiorczości, solidarności i dzielenia wspólnych wartości. Cierpliwość, perswazja i ustępstwa. Przejęcie Ilvy nie obędzie się bez tych 3 elementów: Cierpliwości, aby w dniu 1 listopada 2018 r., dwadzieścia miesięcy po oficjalnym zgłoszeniu chęci przejęcia tego włoskiego przedsiębiorstwa w końcu przejąć nad nim zarządzanie. Perswazji, aby przekonać sprzeciwiający się utrzymaniu działalności w Tarencie włoski rząd i stojące na straży warunków socjalnych przejęcia włoskie związki zawodowe. Poważnych ustępstw dokonanych przez  ArcelorMittal, mających na celu uzyskanie zielonego światła na ten zakup od Komisji Europejskiej. Tracąc 6 zakładów, ponad 13.000 bezpośrednich miejsc pracy, grupa oddaje narzędzia o mocach produkcyjnych 7 mln ton, które nie stanowią już wizji grupy, jednemu konkurentowi, Liberty House, wybranemu przez ArcelorMittal. ArcelorMittal i Komisja Europejska wprowadzają do europejskiego przemysłu stalowego nowego poważnego gracza. Nieznanego, którego profil jest podobny do profilu Pana Mittal’a i co do którego można się obawiać takiego samego losu. W kontekście, który będzie ulegać zmianom, pojawia się w Europie nowa grupa. Fuzja pomiędzy Tata Steel i ThyssenKrupp jeszcze bardziej zmieni konkurencję, presja środowiskowa przyspieszy zmiany wzorców konsumpcji, mobilności i sposobu, w jaki produkujemy stal. Digitalizacja i cyfryzacja wprowadzą poważne zmiany do naszej działalności. ArcelorMittal wraz ze wszystkimi swoimi pracownikami musi mieć zdolność sprostania tym wyzwaniom, nie zamykając zakładów i nie likwidując miejsc pracy, ale tworząc nowe produkty, nowe linie produkcyjne i wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologicznie odpowiedzialnych procesów. Ta zmiana musi się dokonywać razem. Europejska Rada Zakładowa, która reprezentuje pracowników, musi być uprzywilejowanym partnerem rozmów, konsultowanym przed podejmowaniem decyzji dotyczących organizacji, szkoleń i rozwoju. Pod koniec 2018 roku moglibyśmy uzupełnić obecne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dla grupy analizą doskonałych wyników finansowych grupy, oceną odstępstw od celu planu „Action 2020″ oraz wskazaniem kwestii związanych z zatrudnieniem. To byłby tylko mniej lub bardziej krytyczny obraz przeszłości, który ujawnia tak naprawdę trudności w dialogu społecznym w obrębie ERZ. To byłoby tylko stwierdzenie, że bogactwo wytworzone w wyniku naszej pracy nie jest sprawiedliwie dzielone.

Dialog społeczny

Europejska Rada Zakładowa zebrała się 8 razy w ciągu 2018 roku, na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, w ramach Prezydium lub sesji plenarnej. Ta nietypowa liczba posiedzeń związana z aktualną sytuacją nie odzwierciedla jakości wymiany między kierownictwem a przedstawicielami pracowników. Ograniczone informacje przekazywane w sprawie Ilvy i jej skutków wpłynęły negatywnie na klimat zaufania, jakie kierownictwo powinno mieć wobec ERZ, a pytania pozostające bez odpowiedzi osiągnęły swój punkt kulminacyjny podczas zebrania w maju 2018 roku. Odnosimy wrażenie, że dyrekcja spółki nie była szczera z kolegami, którzy mieli opuścić ArcelorMittal i obawiamy się, że ten sposób myślenia będzie kontynuowany w przyszłości. Powtarzamy nasze żądania: Dostęp do informacji w systemie BrainLoop dla wszystkich członków ERZ, Wcześniejszy dostęp do informacji przed posiedzeniami, Przekazywanie bardziej precyzyjnych informacji naszemu ekspertowi w ramach kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte w drugim półroczu 2018 roku. Jeśli rok 2018 jest punktem zwrotnym w działalności grupy w Europie, rok 2019 powinien udowodnić, że potrafimy otwarcie i poważnie rozmawiać na temat najbardziej wrażliwych kwestii społecznych: zatrudnienie, wynagrodzenia, warunki pracy, digitalizacja, produkcja i udział w rynku. Przede wszystkim trzeba uwzględnić w naszym funkcjonowaniu skutki przejęcia Ilvy i sprzedaży naszych aktywów. Przepływy materiałów i produktów będą się stopniowo zmieniać, a skutków tego procesu dla produkcji, miejsc pracy i warunków pracy dzisiaj nie oceniamy. Będzie to dotyczyć każdego zakładu we wszystkich krajach. Te zmiany wpisują się w zatwierdzony proces informowania i konsultowania w sprawie pozostałego zakresu działalności i skutków włączenia Ilvy. W tym nadal odczuwanym kontekście konieczne będzie również przywrócenie normalnego funkcjonowania Europejskiej Rady Zakładowej. Trzeba będzie ponownie zwrócić naszą uwagę na wszystkie segmenty i funkcje poprzeczne, o których zapomnieliśmy w 2018 roku. Należy również powrócić do naszych rozważań i konkretyzować je w ramach trzech grup roboczych. Trzeba dalej poprawiać jakość dialogu społecznego i wymiany informacji, aby uniknąć powtarzających się stanów kryzysowych z przeszłości.

Razem budujmy naszą przyszłość z wszystkimi pracownikami

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ CENTRALNY – 17.12.2018r.

Oficjalne spotkanie Stron poprzedziło robocze posiedzenie przedstawicieli związkowych, w trakcie którego dyskutowano nad wystąpieniem do Strony Pracodawcy w sprawie podwyżek płac w roku 2019, przedłużenia obowiązujących zasad zatrudniania i rozliczania czasu pracy w ruchu zmianowym 4BOP, przedłużenia porozumienia w sprawie tzw. postojowego oraz podwyższenia składek na PPE. Przedstawiciele 13 z pośród 15 organizacji związkowych uczestniczyli w tym, spotkaniu. Dwóch kolegów, z różnych przyczyn zawodowych, nie mogło być obecnych na rozmowach związkowych oraz posiedzeniu ZC  (reprezentanci ZZIiT z Krakowa oraz ZZ Pracowników AMP S.A. ze Świętochłowic), lecz upoważnieni przez nich przedstawiciele oświadczyli publicznie, iż akceptują oni ustalenia i wspólne wstąpienie do Pracodawcy, a odpowiednie podpisy złożą w terminie późniejszym. Jak się okazało później, w trakcie obrad ZC, liczba obecnych związkowców oraz złożonych na dokumentach właściwych podpisów, miała bardzo istotne znaczenie, ponieważ w trakcie przekazywania Stronie Pracodawcy wystąpień związkowych nie było jednolitego stanowiska Strony Społecznej. Fakt ten skwapliwie wykorzystali Przedstawiciele Pracodawcy i w swojej odpowiedzi ( pełny tekst w dalszej części naszego Kuriera) napisali między innymi, tu cytuję: … stosownie do Kodeksu Pracy – „W sprawach wymagających porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko”. Nie może być jednak mowy o jakimś wspólnym stanowisku Strony Związkowej, jeżeli przedstawiciele MZZPRC z Częstochowy w osobach Przewodniczącego Andrzeja Krzyżaka i Wacława Kustry podpisują jeden z najistotniejszych dokumentów, dotyczący zasad planowania czasu pracy oraz planowania dni wolnych od pracy w 4BOP, a następnie skreślają swój podpis na tym dokumencie. Na pytanie o powód zmiany tej decyzji i poinformowaniu delegatów z MZZPRC o konsekwencjach jakie mogą dotknąć pracowników zmianowych, w związku z brakiem przedłużenia porozumienia z roku 2014 z DG oraz płacowego, punkt 4, z 2014 roku, w sprawie dodatkowego zatrudniania pracowników zmianowych w dni wolne od pracy, przedstawiciel tego związku Wacław Kustra oświadczył, iż podpis ten znalazł się tam przez pomyłkę, bo za dużo dokumentów do podpisania krążyło po sali ( śmiać się czy płakać w tym miejscu ?), a poza tym jego związek ma inną koncepcję. MZZPRC wystąpił do członka Zarządu Dyrektora Czesława Sikorskiego z propozycją wprowadzenia w AMP S.A. 5BOP sytemu czasu pracy, wyznaczył odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi i „postraszył” właściciela AMP S.A. pogotowiem strajkowym oraz strajkiem, w przypadku niespełnienia między innymi tego postulatu. Pozostałe postulaty, o których poinformował zebranych Wacław Kustra z MZZPRC, są wewnętrzną sprawą tej organizacji związkowej, więc pozostawiamy je bez komentarza. Trudno jednak przejść obojętnie nad pomysłem, wprowadzonym swego czasu w spółkach skarbu państwa, a nie w firmach prywatnych, czyli 5BOP systemem czasu pracy. Sama idea fix tego pomysłu jest jak najbardziej słuszna i co do zasad jej obowiązywania nikt rozsądnie myślący nie ma zastrzeżeń, bo każdy chciałby pracować w nominalnym czasie pracy ( np. 168 godzin w miesiącu tak jak „jednozmianowcy”, a nie 184) i zarabiać powyżej 8 tysięcy złotych na rękę, tak jak to ma miejsce w niektórych spółkach skarbu państwa (głównie energetycznych). Pod takim pomysłem nasz Związek podpisuje się obiema rękami, lecz niestety – w przeciwieństwie do przedstawicieli MZZPRC w Zespole Centralnym – my twardo stąpamy po ziemi i nie występujemy do Pracodawcy z marzeniami i mrzonkami, które z wielu względów są nierealne i niemożliwe do spełnienia w prywatnej, podkreślamy w prywatnej firmie. Nie obiecujemy też pracownikom AMP S.A. „gruszek na wierzbie”, bo nic tak nie podważa wiarygodności danej organizacji związkowej, jak niespełnione nadzieje jej członków i obietnice składane bez pokrycia. W tym konkretnym przypadku możemy się tylko domyślać, że właściciel udzieli lub już udzielił negatywnej odpowiedzi MZZPRC na ich postulat, powołując się pewnie na min. możliwość spadku produktywności, zgodność takiej formy zatrudnienia z ( 4BOP) z Kodeksem Pracy, brakiem możliwości zwiększenia zatrudnienia o parę tysięcy osób, zwiększonymi kosztami produkcji, spadkiem rentowności firmy, zapisami ZUZP itp. przeszkodami. Obecni na spotkaniu ZC delegaci z MZZPRC okazali się być przy tym niekonsekwentni, ponieważ sprawa ta została ujęta w punkcie 4, wystąpienia głównego Strony Związkowej i pod tym dokumentem widnieje podpis Przewodniczącego MZZPRC. Cytujemy pełną treść tego punktu wystąpienia związkowego:

4. Dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, stosowane do końca 2015 r., będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12.2020 r.” (pismo z dnia 17.12.2018 roku – Załącznik nr 2).

Były Prezydent RP mawiał: „Jestem za, a nawet przeciw” i tak to niestety wygląda w przypadku reprezentantów MZZPRC w Zespole Centralnym. Pod jednym dokumentem składają podpis, a pod drugim, który dotyczy również tej samej sprawy wykreślają go. W trakcie formalnego spotkania Stron ZC Przedstawiciele Pracodawcy w osobach Pana Stanisława Bóla, Dyrektora Biura Dialogu Społecznego oraz Głównych Specjalistów z HR Pana Cezarego Kozińskiego i Pani Jadwigi Radowieckiej przedstawili oraz przypomnieli zebranym, w formie prezentacji wizualnej, zasady porozumienia płacowego na rok 2019. Podsumowali również obowiązujące w roku 2018 zmiany płacowe, z których wynikało między innymi: a) 124 410 zł/m-c – to kwota jaką miesięcznie przeznaczono na wzrost płac w spółce, bez kosztów pochodnych oraz składki ZUS pracodawcy, b) 2116 osób – to ilość indywidualnych zmian płacowych, z podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze w poszczególnych Zakładach i biurach, c) porównanie wzrostu płac rok do roku np. średnia płaca zasadnicza w roku 2017 to 3531 zł, a na dzień 30.11.2018 była o 166 zł wyższa i wynosiła 3697 zł, średnie wynagrodzenie całkowite w roku 2017 to kwota 6209 zł, a na koniec listopada 2018 roku to z kolei 6593 zł, zmiana o 394 zł, d) wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz średnich w AMP S.A w latach 2011-2018 wyniósł odpowiednio: 1180 zł gospodarka narodowa oraz 1833 zł w AMP S.A. W dyskusji, jaka miała miejsce po prezentacji, poruszono min. kwestię wypłaty rocznej nagrody za wkład pracy ( obecnie jest ona w 4 ratach) oraz nazewnictwa wypłaty nagrody EBIDTA, która w roku ubiegłym oraz w 2019 będzie wypłacana kwartalnie. Niewłaściwe sformułowania użyte przez pracodawcę w wyjaśnieniu braku wypłaty EBIDTY za 3 kwartał 2018 roku, zostało zrozumiane przez część pracowników jako brak nagrody za wkład pracy, która jest wypłacana kwartalnie i jest wielkością stałą wynosząca 250 zł/kw. Kolejnym ważnym tematem była sprawa waloryzacji tegorocznych podwyżek płac zasadniczych, czyli gwarantowanej kwoty 120 zł na pracownika. Według wyjaśnień Strony Pracodawcy, GUS ogłasza wyniki inflacji za rok 2018 w I kwartale br. w związku z czym, w przypadku przekroczenia zaplanowanego 2 % wskaźnika, w okresie późniejszym nastąpi wyrównanie płac zasadniczych, zgodnie z porozumieniem płacowym na lata 2018-2019. W trakcie dalszych rozmów poruszono też kwestię zatrudniania bezpośrednio do AMP S. A., pracowników na stanowiska robotnicze i corowe w roku 2019. W tym kontekście poruszono też sprawę dalszego zatrudniania pracowników z firm typu Interim i ich przyszłej, stałej pracy w AMP S.A. Przedstawiciele Pracodawcy potwierdzili, iż w tym roku zatrudnienie do hut w AMP S.A. na stanowiskach robotniczych będzie się odbywało przede wszystkim przez HR i bez pośrednictwa agencji pracy. Pracownicy zatrudniani obecnie w AMP S.A. przez agencje pośrednictwa pracy, po dokonaniu rocznej, pozytywnej, oceny GDEP będą „wchłaniani” do firmy, wg zapotrzebowań spływających do HR z poszczególnych zakładów. Po zamknięciu części panelu dyskusyjnego Stronie Pracodawcy zostały wręczone wystąpienia organizacji związkowych. Treść Stanowiska Strony Związkowej drukujemy poniżej. Po godzinnej „przepychance” słownej, która polegała min. na tym, czy Pracodawca ma przyjąć to wystąpienie, czy też organizacje związkowe mają uzupełnić swoje wystąpienie o brakujące podpisy, spotkanie Stron w ramach ostatniego w roku 2018 ZC zostało zakończone.    K. Bąk

 

1.STANOWISKO WS PODWYŻEK W 2019 r.

2.POSTOJOWE.

3.ODPOWIEDŹ PRACODAWCY NA STANOWISKO ZWIĄZKÓW Z 17.12.2018 r.

 

Spotkanie z Mikołajem

Aby tradycji stało się zadość także i w tym roku NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA dla dzieci członków Związku przygotował paczki mikołajowe. Tym razem uprawnionych do smakołyków było 650 dzieci pracowników Huty i Spółek Hutniczych, którzy są członkami naszego Związku. Dodatkową atrakcją dla naszych „milusińskich” była zabawa mikołajowa. W sobotę ósmego grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych na os. Złota Jesień grupa prawie 110 dzieci, członków naszego Związku oraz sympatyków uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu „z Mikołajem”. Wesołe gry i zabawy z dziećmi nadzorowała i prowadziła „Ciotka Klotka”. Zabawy były tak interesujące, że rodzice przybyłych dzieci chętnie włączali się do wesołej gry.  Kulminacją tego organizowanego  po raz kolejny spotkania było przybycie MIKOŁAJA. Głośne zaproszenie Mikołaja sprowadziło oczekiwanego przez wszystkie dzieci Pana z białą brodą i dużym workiem prezentów. Wszystkie dzieci niecierpliwie czekały na swoją kolej gdy Mikołaj wręczy im oczekiwany prezent. Część z naszych milusińskich zastanawiała się czy aby zamiast słodkości nie będzie tradycyjnej rózgi. Okazało się jednak, iż wszystkie dzieci były grzeczne i przybyły Mikołaj obdarował je prezentami. Każde dziecko zostało sfotografowane przez rodziców w grupie z Mikołajem i jego pomocnikami. Spotkanie zakończono wspólną fotografią obdarowanych dzieci z Mikołajem, jego pomocnikami i organizatorami tegorocznego spotkania Mikołajowego.Organizatorzy spotkania z Mikołajem – NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA  dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych HTS SA, a szczególnie dyr.. Mirosławowi Ziarkowi oraz naszemu koledze Włodkowi Hukowi za umożliwienie zorganizowania tegorocznego spotkania dzieci członków Związku z Mikołajem.