CM Ujastek- badania profilaktyczne.

 • Od dnia 04.05.2020 Centrum Medyczne Ujastek wznawia pracę w zakresie medycyny pracy;
 • Od tego dnia wykonywane będą badania wstępne i kontrolne
 • Zgodnie z przepisami państwowymi nadal wstrzymane są badania okresowe, niemniej jednak należy pamiętać, że:
  • Skierowanie na badania okresowe należy wystawić zgodnie z normalnymi zasadami (w szczególności z dochowaniem terminów wynikających z kończących się orzeczeń);
  • Badanie okresowe musi się odbyć (ważne orzeczenie lekarskie do 60 dni od odwołania stanu epidemii)
  • Kopię skierowania na badania należy niezwłocznie przekazać koordynatorowi kadrowemu w celu dołączenia do akt osobowych pracownika
  • Do czasu realizacji badań okresowych potwierdzeniem spełnienia przez pracodawcę wymagań prawnych w tym zakresie jest skierowanie na badania.

Ze względu na konieczność zarządzania ruchem pacjentów, świadczenia medyczne realizowane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową:

medycynapracy@ujastek.pl ; tel.: 533 711 118.

Rekomenduję przekazanie do Profilaktycznej Medycyny Pracy kopii skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe drogą mailową, niezwłocznie po wystawieniu. Pozwoli to na odpowiednie opracowanie harmonogramów pracy działu poprzez oszacowanie Państwa potrzeb.

Beata Łęgowiak-Szota | kierownik wsparcia ds. zdrowia i medycyny pracy (support manager for health and occupational medicine)

ArcelorMittal Poland

Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego.

Dokument ten został zawarty w oparciu o postanowienia art. 15g ust. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiając tym samym spółce skorzystanie z pomocy przewidzianej tej ustawą. Zgodnie z ustawą dokument podpisali przedstawiciele AMP SA oraz przedstawiciele Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w spółce. Pomimo, iż ustawa obligowała jedynie reprezentatywne organizacje związkowe do podpisania takiego porozumienia to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w sprawie jego treści wypowiedziały się wszystkie zakładowe organizacje związkowe sygnatariusze ZUZP dla AMP SA, wyrażając pozytywną opinię w sprawie jego podpisania. Na 14 organizacji związkowych sygnatariuszy ZUZP jedynie związek z oddziału Świętochłowice miał odrębne zdanie. Należy podkreślić, że Związki nie są zadowolone z końcowego kształtu tego porozumienia. Trzeba pamiętać jednak, że obecna trudna sytuacja na rynku negatywnie wpływa na wyniki spółki, a przedstawione przez zarząd dane dotyczące zamówień pokazują, że sprzedaż spada. Dzięki temu porozumieniu ArcelorMittal Poland może skorzystać z rządowego programu tarczy antykryzysowej. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy, którzy będą na urlopach postojowych mogą już w drugim miesiącu przebywania na tzw „postojowym” otrzymać 60 proc. wynagrodzenia i będzie to dla nich bardzo bolesne. Przyjęte rozwiązanie ma jednak pomóc uratować miejsca pracy. Nie wiadomo jakby zachował się pracodawca i czy nie doszłoby do zwolnień grupowych, gdybyśmy nie podpisali tego porozumienia. Zanim podjęto ostateczną decyzję, Strony podejmowały próby innych zapisów. Dla przykładu: jak była zgoda do bazy obliczeniowej to dzieliła nas duża różnica w procentach postojowego. Natomiast jak zbliżaliśmy się do wielkości procentowej postojowego to pracodawca zdecydowanie zmniejszał bazę obliczeniową wynagrodzenia. Po bardzo trudnych rozmowach Strony uznały, iż najbezpieczniej będzie pozostawić obecnie obowiązujące zapisy Porozumienia postojowego. W protokole sporządzonym podczas podpisywania Porozumienia, Strony zapisały między innymi gwarancje odpraw emerytalnych zgodnie z ustaleniami z tzw „Porozumienia krakowskiego”, a także inne ustalenia. Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego według zapowiedzi dyrekcji Spółki może objąć około 1500 pracowników. Wielu z nich będą cały miesiąc (maj) na tzw postojowym będzie otrzymywało 60% wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że zapewnienia dyrekcji HR o rotacji pracowników będą skuteczne. Dyrektorzy Zakładów wysyłając określoną liczbę pracowników na „postojowe” zostali powiadomieni, że osoby te NIE MOGĄ PODJĄĆ PRACY ZDALNEJ w tym okresie. Niestety już teraz mamy sygnały, iż niektórzy przełożeni zamierzają nakłaniać osoby na „postojowym” do wykonania określonych zadań. Strona Społeczna oczekuje, że takich przypadków nie będzie,, a gwarantami dotrzymania umów będą Dyrektorzy poszczególnych Zakładów AMP SA.

CZYTAJ POROZUMIENIE TUTAJ (<-naciśnij w niebieski link)

MPKZP rozpoczyna swoją działalność.

MPKZP O/Kraków informuje

Zarząd MPKZP Oddział Kraków wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków MPKZP informuje, że od dnia 04.05.2020rpunkt obsługi MPKZP Oddział Kraków ul. Mrozowa 1, zostaje otwarty. Ze względu na pandemię koronowirusa w celu ochrony życia i zdrowia pracowników prowadzących MPKZP jak również osób chcących skorzystać z usług MPKZP konieczne jest wprowadzenie określonych zasad w funkcjonowaniu MPKZP:

1. Do budynku gdzie mieści się okienko wpłat i wypłat MPKZP oraz księgowość wchodzimy po jednej osobie. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz budynku.

2. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa odpowiednimi maseczkami ochronnymi

3. Przypominamy także o konieczności posiadania rękawiczek, a przypadku ich braku obowiązkowej dezynfekcji rąk płynem znajdującym się wewnątrz budynku

4. Zarząd MPKZP prosi o zachowanie obowiązkowej 2-m odległości pomiędzy oczekującymi osobami na zewnątrz budynku

5. W celu ograniczenia kontaktu z przedmiotami znajdującymi się w budynku, Zarząd MPKZP prosi o używanie prywatnych środków piśmienniczych

Okienko kasowe będzie czynne w godzinach:

Poniedziałek od 9.00 -15.30

Wtorek od 8.00 -14.30

Środa nieczynne

Czwartek od 8.00 –14.30

Piątek nieczynne

Przerwa śniadaniowa + przerwa techniczna 11.20 – 11.50

Księgowość pracuje we wszystkie dni tygodnia:

Poniedziałek od 9.00 -15.30

Wtorek od 8.00 -14.30

Środa od 8.00 -14.30

Czwartek od 8.00 –14.30

Piątek od 8.00 -14.30

Przerwa śniadaniowa + przerwa techniczna 11.20 – 11.50

W tym trudnym czasie musimy wszyscy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem dlatego też prosimy o wyrozumiałość i do-stosowanie się do obowiązujących zasad abyśmy nie stwarzali zagrożenia dla siebie i innych osób.

MPKZP O/Kraków informuje

Zarząd MPKZP Oddział Kraków wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków MPKZP informuje, że od dnia 04.05.2020rpunkt obsługi MPKZP Oddział Kraków ul. Mrozowa 1, zostaje otwarty. Ze względu na pandemię koronowirusa w celu ochrony życia i zdrowia pracowników prowadzących MPKZP jak również osób chcących skorzystać z usług MPKZP konieczne jest wprowadzenie określonych zasad w funkcjonowaniu MPKZP:

1. Do budynku gdzie mieści się okienko wpłat i wypłat MPKZP oraz księgowość wchodzimy po jednej osobie. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz budynku.

2. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa odpowiednimi maseczkami ochronnymi

3. Przypominamy także o konieczności posiadania rękawiczek, a przypadku ich braku obowiązkowej dezynfekcji rąk płynem znajdującym się wewnątrz budynku

4. Zarząd MPKZP prosi o zachowanie obowiązkowej 2-m odległości pomiędzy oczekującymi osobami na zewnątrz budynku

5. W celu ograniczenia kontaktu z przedmiotami znajdującymi się w budynku, Zarząd MPKZP prosi o używanie prywatnych środków piśmienniczych

Okienko kasowe będzie czynne w godzinach:

Poniedziałek od 9.00 -15.30

Wtorek od 8.00 -14.30

Środa nieczynne

Czwartek od 8.00 –14.30

Piątek nieczynne

Przerwa śniadaniowa + przerwa techniczna 11.20 – 11.50

Księgowość pracuje we wszystkie dni tygodnia:

Poniedziałek od 9.00 -15.30

Wtorek od 8.00 -14.30

Środa od 8.00 -14.30

Czwartek od 8.00 –14.30

Piątek od 8.00 -14.30

Przerwa śniadaniowa + przerwa techniczna 11.20 – 11.50

W tym trudnym czasie musimy wszyscy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem dlatego też prosimy o wyrozumiałość i do-stosowanie się do obowiązujących zasad abyśmy nie stwarzali zagrożenia dla siebie i innych osób.

Za Zarząd MPKZP – Mirosław Kopeć

Za Zarząd MPKZP – Mirosław Kopeć

Stanowisko Kierownictwa OPZZ w dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęło treść projektu trzeciej Tarczy Anty-kryzysowej. Te skandaliczne propozycje mają charakter skrajnie antypracowniczy i przekreślają dorobek krajowego ustawodawstwa pracy, przenosząc polskie stosunki pracy do XIX wieku. Są w jawnej sprzeczności z fundamentalnymi standardami pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Trudno nam znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla proponowanych rozwiązań, takich jak możliwość zwolnienia przez e-mail, swoboda zwolnień z pracy osób posiadających inne źródło dochodów, arbitralne dysponowanie urlopem wypoczynkowym, zawieszanie obowiązywania przepisów przewidujących szczególną ochronę trwałości sto-sunku pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, zawieszanie obowiązku tworzenia i przejęcie środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Rząd świadomie zerwał z, deklarowaną publicznie, potrzebą działań na rzecz utrzymania miejsc pracy w okresie pandemii i wykorzystał ten nadzwyczajny okres do wy-powiedzenia pracownikom w Polsce otwartej wojny. Prawo pracy chce zamienić na prawo dżungli, kierowane zasadami społecznego darwinizmu. Mówiliśmy i mówimy o tym głośno w dokumentach OPZZ i wystąpieniach medialnych. Rząd wprowadza niekorzystne dla pracowników propozycje w momencie stanu pandemii, licząc na to, że społeczeństwo, zajęte troską o swoje zdrowie, nie będzie protestować.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie będzie jednak stać bezczynnie i, w razie potrzeby, podejmie akcje protestacyjne.

Ze zdumieniem przyjęliśmy także stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w tej kwestii. Ubolewamy, że milczący od kilku tygodni NSZZ „Solidarność”, legitymizujący do tej pory działania rządu, próbuje zatrzeć złe wrażenie, atakując inne centrale związkowe. Dzisiaj, jak rzadko kiedy, potrzebna jest jedność związkowa w przeciwdziałaniu zagrożeniom bytu ekonomicznego pracowników i ich rodzin.

OPZZ